Films over de natuur en het landschap van de Afsluitdijk en de buitendijkse waarden tussen Makkum en Workum

Al meer dan 40 jaar filmt en fotografeert Henry Spruyt een van de mooiste Nederlandse natuurgebieden tussen de Afsluitdijk en de buitendijkse Waarden tussen Makkum en Workum. Je treft er een bijna on-Nederlandse natuur met grote aantallen bijzondere vogels en andere dieren en planten. Henry Spruyt heeft er nu een drieluik van drie films (van … Meer lezen

Project Wieringerhoek

De IJsselmeervereniging is voor het zoveel mogelijk herstellen van de dynamiek in het IJsselmeergebied en staat dus in principe positief tegenover deze strevingen voor natuurherstel. Ook de landschappelijke en cultuurhistorische aspecten moeten daarbij speciale aandacht krijgen. Welke deskundigen worden hierbij betrokken? Denk bijvoorbeeld aan de 10 gouden regels van Frits Palmboom. En worden ook gebruikers … Meer lezen

Petitie Afsluitdijk open voor wandelaars en fietsers

Vanaf 1 april 2019 is de Afsluitdijk tussen Den Oever en Kornwerderzand gedurende 3 jaar niet toegankelijk voor fietsers en wandelaars. Rijkswaterstaat geeft aan dat deze afsluiting nodig is om groot onderhoud, een renovatie uit te voeren. Fietsers en wandelaars kunnen wel gebruik maken van vervangend busvervoer. De afsluiting voor fietsers en wandelaars is extra … Meer lezen

Verbreding sluis Kornwerderzand gaat door

De IJsselmeervereniging heeft zich indertijd terughoudend opgesteld ten opzichte van het plan om de sluis bij Kornwerderzand te verbreden, waardoor cruiseschepen makkelijker vanuit de Waddenzee naar het IJsselmeer en vice versa kunnen komen. De Friese havensteden vroegen steun voor dit plan, dat een flinke schaalvergroting van de gehele scheep- en pleziervaart in het gebied betekent. … Meer lezen

Aanvullend Rijksinpassingsplan Afsluitdijk in procedure

Op het Rijksinpassingsplan Afsluitdijk wordt een aanvulling in procedure gebracht. Daarin is het gebied van het Rijksinpassingsplan met de bestemming Water – Waterkering enkele punten iets verruimd. Rijkswaterstaat heeft de uitvoering van het project Afsluitdijk in maart j.l. gegund. Opdrachtnemer Levvel (BAM, Van Oord, Rebel) bereidt de werkzaamheden voor en heeft het ontwerp van de … Meer lezen

Een levend en dynamisch lab op de Afsluitdijk

De Afsluitdijk is een uitdagende en rijke leer- en experimenteeromgeving. De dijk biedt veel mogelijkheden voor onderwijs en bedrijven voor onderzoeken en leren in de praktijk, bijvoorbeeld op het gebied van duurzame energie, natuur en economie. We gingen in gesprek met Johan Thijssen van Adviesbureau Co-act. Hij onderzoekt in opdracht van De Nieuwe Afsluitdijk of … Meer lezen

Vismigratierivier in Washington

Op maandag 19 november was Johannes Kramer, gedeputeerde Natuur & Cultuur van de provincie Friesland, aanwezig op de ambassade in Washington. Hij vertelde daar samen met watergezant Henk Ovink hoe Nederland omgaat met watermanagement. De Kier/Haringvliet en de Vismigratierivier/Afsluitdijk zijn voorbeelden hoe vissen vrij kunnen zwemmen tussen zout en zoet water, zonder dat daarbij de … Meer lezen

Sneak preview: gedrag van vissen in beeld gebracht bij vispassage Den Oever

Voor het eerst is een onderwatercamera gebruikt in de vispassage bij Den Oever. Vis kan via een buis door de Afsluitdijk naar het IJsselmeer zwemmen. Maar hoe doet hij dat en wanneer? Kroes Brugman Technical Solutions (KBTS) testte op verzoek van Rijkswaterstaat de cameraopstelling bij de vispassage. Dit leverde verrassende beelden op. Martin Kroes en … Meer lezen

Fel protest tegen windpark bij Afsluitdijk

Bewoners van de dorpen aan de kop van de Afsluitdijk verzetten zich fel tegen het plan voor het beoogde windpark Nij Hiddum-Houw. Bij de eerste van twee inspraakavonden in het provinciehuis in Leeuwarden spraken veel omwonenden zich duidelijk uit tegen het plan voor 9 turbines met een tiphoogte van ruim 200 meter tussen Cornwerd, Wons … Meer lezen

Rijkswaterstaat gunt project Afsluitdijk aan consortium Levvel

Onlangs maakt Rijkswaterstaat bekend de renovatieklus aan de Afsluitdijk te hebben gegund aan een consortium van waterbouwers Van Oord en Bam in samenwerking met enkele grote financiers, waaronder pensioenfonds PGGM. De aanbesteding geldt voor het ontwerp, uitvoering en onderhoud van de dijkrenovatie voor de komende tientallen jaren. De IJsselmeervereniging was net als vele andere belanghebbenden … Meer lezen