Geschiedenis

De IJsselmeervereniging is opgericht in maart 1972 als een samenvoeging van de stichting Markerwaard van de Kaart uit Edam en de werkgroep Vliegveld Markerwaard uit Venhuizen. Tot 2002 was zij bekend onder de naam Vereniging tot Behoud van het IJsselmeer, afgekort de VBIJ. De vereniging VBIJ had zichzelf voor een grote opgave gesteld. Het Markermeer moet open blijven en de multifunctionaliteit van het IJsselmeer staat voorop.

De vereniging VBIJ heeft in de begin jaren voornamelijk actie gevoerd. Later is dit door met name de regelgeving en tijdsgeest veranderd in een club die op planvorming moet ageren. Daarnaast heeft de vereniging altijd zich ingezet om op bestuurlijk niveau mee te praten en proactief te zijn. Er zijn in het verleden naast tal van acties ook lezingen gegeven en symposia georganiseerd. Nadat het kabinet in 2002 besloot de reservering voor het inpolderen van de Markerwaard definitief af te zeggen, was de grootste bedreiging, de Markerwaard, weggenomen.

Download hier: Plan Markerwaard

Vele andere plannen zijn daarvoor in de plaats gekomen. Bijna elke gemeente wil in het IJsselmeer bouwen. Dit kan om grootschalige jachthavens, waterwoningen, wooneilanden, windparken of recreatieparken gaan. En nu met de energietransitie komen er allerlei initiatieven voor zonne-energie in het IJsselmeergebied op. De IJsselmeervereniging wil samenhang in deze plannen.
Daarom is de vereniging altijd op zoek geweest naar samenwerking met andere organisaties. De IJsselmeervereniging was in 2002 initiatiefnemer met toenmalig voorzitter Marten Bierman als uithangbord van de oprichting van het samenwerkingsverband “stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer” later tot stichting Het Blauwe Hart omgedoopt. De vereniging is in 2017 uit Het Blauwe Hart gestapt om meer gerichte samenwerkingsverbanden te kunnen sluiten die beter aansluiten bij het onafhankelijk karakter van de IJsselmeervereniging. Overigens werkt zij in wisselende verbanden regelmatig samen met leden van de huidige Coalitie Het Blauwe Hart.

Op politiek-bestuurlijk vlak zijn wij vast lid van Regionaal Overleg IJsselmeergebied (ROIJ), dat een belangrijke adviesfunctie voor diverse gremia heeft. Wat betreft het Markermeer/IJmeer participeren wij in het TMIJ overleg (Toekomstvisie Markermeer/IJmeer). Verder zijn wij aangesloten bij de Gebiedsagenda IJsselmeergebied 2050 van het ministerie I&W die wij op 17 mei 2018 hebben ondertekend. Deze Gebiedsagenda 2050 zal leidend zijn de komende jaren en zal mede vormgegeven worden door onze inbreng.