Doelstelling en visie IJsselmeervereniging

De IJsselmeervereniging wil bevorderen dat het IJsselmeergebied op een een verantwoorde wijze wordt beheerd in landschappelijk, natuurlijk, milieuhygiënisch, waterhuishoudkundig, cultuurhistorisch, recreatief en economisch opzicht. Onder het IJsselmeergebied verstaan we het gebied van de voormalige Zuiderzee en omgeving. Dat omvat het huidige IJsselmeer, Markermeer, IJmeer en de Randmeren met hun ruime omgeving.

De IJsselmeervereniging werkt waar mogelijk graag samen met lokale bewonersorganisaties en actiegroepen in het IJsselmeergebied en ondersteunt deze met advies en publiciteit. Gezamenlijke juridische stappen tegen onwenselijke ontwikkelingen behoren ook tot de mogelijkheden. Ook zoekt de IJsselmeervereniging samenwerking met gelijkgestemde organisaties zoals Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, de Waddenvereniging en de provinciale landschappen, zoals het Flevolandschap, Noord-Hollands Landschap en It Fryske Gea. Bundeling van krachten in wisselende, voor het onderwerp relevante coalities is daarbij van het grootste belang.

De IJsselmeervereniging is een echte vrijwilligersorganisatie. Zij heeft een bestuur van vijf leden. In het kader van de samenwerking wordt door bestuurders van de IJsselmeervereniging deelgenomen aan de diverse vigerende overlegstructuren en meetings, zoals die van het ROIJ (Regionaal Overleg IJsselmeergebied) , de Gebiedsagenda IJsselmeergebied 2050 en het TMIJ (Toekomst Markermeer/IJmeer).

Voor de statuten van de IJsselmeervereniging: klik hier (pdf, 5.824 kb)


Kernwaarden/Operationele Doelstellingen IJsselmeervereniging

Volgens de statuten is het doel:

De vereniging stelt zich ten doel het behoud en de verbetering van het IJsselmeergebied in de ruimste zin, zodat dit gebied zijn waarde behoudt voor wat betreft onder meer het landschap, de natuur, het milieu, de cultuurhistorie, de waterhuishouding en de recreatie. Onder het IJsselmeergebied is begrepen het IJsselmeer, IJmeer, Markermeer, Gouwzee en de Randmeren en de ruime omgeving daarvan.

De natuur wordt nu expliciet als aandachtsgebied genoemd. Terecht, want na een lange periode van achteruitgang komt natuurherstel gelukkig weer prominent op de agenda en moet de vereniging ook hierin haar standpunten en acties bepalen.

Om de algemene doelstelling handen en voeten te geven volgt hieronder wat we concreet willen en kunnen doen.

Bevorderen dat overheden, rijk, provincies, gemeenten en waterschappen in hun beleid en beheer de landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische kwaliteiten van het gebied als uitgangspunt nemen:

 • beïnvloeden van het beleid van overheden door lobby zoals:
 • deelnemen aan overleggen, zoals de Agenda 2050
 • de belangen van het IJsselmeergebied inbrengen bij alle overheden door overleg en het indienen van zienswijzen

Het signaleren van en weren van aanslagen op de landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten van het gebied

 • door het indienen van zienswijzen en het voeren van procedures en het verkrijgen van uitspraken inzake besluiten die de hoofddoelstelling van de Vereniging betreffen, vooral voor wat betreft het aantasten van de beeldkwaliteit en de cultuurhistorische waarden.
 • door het hanteren van alle andere wettelijke en politieke middelen om aanslagen te verijdelen. Waaronder het organiseren van een lobby, het organiseren van contra expertise en het ondersteunen van plaatselijk (actie)groepen.

Het creëren van draagvlak voor een verantwoord omgaan met het IJsselmeergebied door het bevorderen van liefde voor en betrokkenheid bij het gebied. ( >hearts and minds<) Dat wil zeggen:

 • het bevorderen van positieve publiciteit en onderhouden van contacten met de pers, radio en televisie
 • het uitgeven van het eigen blad IJsselmeerberichten en andere publicaties
 • het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten en educatieve projecten voor de jeugd
 • het werven van leden

Het actief ondersteunen van en samenwerken met groepen en instellingen die de kwaliteit van het gebied centraal stellen.
Het bevorderen van visievorming en het gebruik maken van en stimuleren van wetenschappelijke studies.

 • het verzamelen, interpreteren en uitwisselen van gegevens betreffende het brede IJsselmeergebied.
 • die gegevens onder de aandacht te brengen van bewoners en gebruikers, bestuurders, andere politici en maatschappelijk partners
 • het zo nodig entameren van studies over de kwaliteiten van het gebied en de bedreiging daarvan.
 • samen te werken in en met studie-en werkgroepen die zich met de bevordering van de kwaliteit van het gebied bezighouden