Privacybeleid

Privacy Statement IJsselmeervereniging

De Vereniging IJsselmeervereniging verwerkt de door u aan IJsselmeervereniging verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG.

Doeleinden van gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door IJsselmeervereniging verwerkt ten behoeve van:

  1. het aangaan van een lidmaatschap of
  2. het aangaan van een donateurschap en/of voor de aanvaarding en afwikkeling van overige begunstigingen of
  3. het aangaan en uitvoeren van een vrijwilligersovereenkomst of
  4. het uitvoeren van andere overeenkomsten
  5. het uitvoeren van marketingactiviteiten
  6. u te informeren over en te benaderen voor activiteiten van IJsselmeervereniging
  7. het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Informatie over gegevensverwerking

IJsselmeervereniging informeert u over de verwerking in beginsel op het moment van het aangaan van een lidmaatschap of overeenkomst of het aanvaarden van een donatie of begunstiging. Op dat moment vragen wij ook uw toestemming voor de verwerking.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

IJsselmeervereniging zorgt voor passende beveiliging van uw persoonsgegevens, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en conform de huidige stand van techniek en geldende standaarden. Alleen bestuursleden of (vrijwillige)medewerkers voor wie het noodzakelijk is, hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Alle bestuursleden en medewerkers (inclusief vrijwilligers en externen) hebben een geheimhoudingsplicht.

Uitwisseling van uw persoonsgegevens

IJsselmeervereniging maakt gebruik van diverse leveranciers voor de verwerking van persoonsgegevens:

  • De ledenadministratie en de administratie voor de nieuwsbrief worden in eigen beheer gedaan.
  • Voor communicatie en marketingactiviteiten wordt gebruik gemaakt van verschillende leveranciers;

Met alle leveranciers die persoonsgegevens verwerken, sluit IJsselmeervereniging een verwerkersovereenkomst af, die voldoet aan alle AVG-bepalingen.

Uitsluitend indien IJsselmeervereniging hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties.

Leden, donateurs en andere begunstigers

U kunt bij de ledenadministratie (ledenadministratie@ijsselmeervereniging.nl) laten controleren of de door ons geregistreerde persoonsgegevens juist zijn. Indien de gegevens niet juist blijken te zijn, zullen wij dit op uw verzoek corrigeren. Wij zullen u vragen zich te legitimeren.

U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingactiviteiten. U kunt uw bezwaar kenbaar maken aan onze ledenadministratie en u zult dan niet meer door IJsselmeervereniging benaderd worden voor marketingdoeleinden.

Indien u uw lidmaatschap, schenkingen of donaties beëindigt, bewaren wij uw gegevens nog 7 jaar i.v.m. de fiscale bewaarplicht. Indien u wilt dat uw gegevens direct verwijderd worden, kunt u dat kenbaar maken bij de ledenadministratie.

Uw verzoeken aan de ledenadministratie zullen meestal direct maar altijd uiterlijk binnen 4 weken worden behandeld.

Minderjarigen

Minderjarige leden (jeugdleden) hebben toestemming nodig van een ouder of voogd om jeugdlid te kunnen worden. Zij worden nimmer benaderd voor marketingactiviteiten.

Vrijwilligers

Bij het aangaan van de vrijwilligersovereenkomst geeft u toestemming aan de IJsselmeervereniging om uw persoonsgegevens in een vrijwilligersdatabase op te nemen en te verwerken. Dit staat los van het lidmaatschap van de IJsselmeervereniging. De persoonsgegevens gebruiken we om u van informatie te voorzien.

U kunt bij uw contactpersoon laten controleren of de geregistreerde persoonsgegevens juist zijn. Indien de gegevens niet juist blijken te zijn, zal uw contactpersoon dit op uw verzoek corrigeren.

Deelnemers aan acties en campagnes

Wanneer u deelneemt aan een actie of campagne, en wanneer u een gratis publicatie of download bestelt, verstrekt u persoonsgegevens aan IJsselmeervereniging. Deze gegevens kunnen gebruikt worden voor marketingdoeleinden, bijvoorbeeld om u te informeren over onze activiteiten en om u te vragen ons verder te ondersteunen.

Indien U geen andere relatie met IJsselmeervereniging heeft (bijvoorbeeld een lidmaatschap), zullen uw gegevens na 6 maanden worden verwijderd.

U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingactiviteiten. U kunt uw bezwaar kenbaar maken aan onze ledenservice en u zult dan niet meer door IJsselmeervereniging benaderd worden voor marketingdoeleinden.

Bestuursleden en vrijwilligers

Van bestuursleden worden op de website van de IJsselmeervereniging alleen de voornaam, achternaam, telefoonnummer en het emailadres vermeld. Van vrijwilligers alleen voornaam, achternaam en het e-mailadres.

Cookies

Als u onze website bezoekt om informatie te verkrijgen of om u aan te melden voor een van onze activiteiten, worden bepaalde gegevens verzameld en geanalyseerd, zoals de bezoekfrequentie, browsertype, IP-adres, de bezochte pagina’s en bezochte vorige internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens worden gebruikt om de werking van de verschillende internetpagina’s te verbeteren en deze site beter op gebruikerswensen aan te passen en worden alleen intern gebruikt.

IJsselmeervereniging verzamelt via deze website geen persoonsgerichte informatie behalve de informatie die u ons zelf ter beschikking heeft gesteld. Dit gebeurt door zogenaamde “cookies”. Een cookie is een klein onzichtbaar tekstbestand dat naar uw internetbrowser wordt gestuurd. Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van cookies, dan bestaat de mogelijkheid deze cookies te blokkeren in uw internetbrowser.

Verstrekken van gegevens

De IJsselmeervereniging verstrekt geen gegevens van (bestuurs)leden of vrijwilligers aan derden, tenzij dat noodzakelijk is voor het functioneren van de vereniging, zoals het verstrekken van NAW aan verzenders van het verenigingsblad de IJsselmeerberichten of het benaderen van leden ten behoeve van acties van de vereniging.

In andere gevallen wordt vooraf toestemming gevraagd voor het verstrekken van uw gegevens aan derden.

Wijziging van privacy statement

De tekst van dit privacy statement kan, zonder voorafgaande aankondiging, door IJsselmeervereniging te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment ze op deze website zijn gepubliceerd.

Contact

Voor vragen over inzage, gebruik, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens met betrekking tot een lidmaatschap, donatie etc. kunt u contact opnemen met de ledenadministratie (ledenadministratie@ijsselmeervereniging.nl).

Voor overige vragen en klachten kunt U zich richten tot het algemene contactadres van IJsselmeervereniging (info@ijsselmeervereniging.nl).

Vastgesteld door het bestuur op 8 juni 2018.