Nieuwe afsluitdijk: zaadbommetjes en geotubes

In donkere tijden hebben we ook goede berichten nodig. Ons bestuurslid Willem Goudswaard ging op onderzoek uit naar de stand van zaken bij de versterking van de afsluitdijk en de projecten die daarmee samenhangen. Hij trof interessante ecologische innovaties, niet alleen voor de vismigratierivier, maar ook voor een groene afsluitdijk en bloemrijke wegkanten – al … Meer lezen

Flevoland twijfelt over miljoen extra voor Marker Wadden

Terecht zegt de IJsselmeervereniging want het is nog te vroeg voor een antwoord op de kernvraag: ontwikkelen de Marker Wadden zich tot een productief en duurzaam ecosysteem voor moeras- en watervogels? Volgens de onderzoekers van het Kennis en Innovatieprogramma Markeer Wadden (KIMA) is pas aan het eind van de periode 2018-2022 een echte beleidsevaluatie mogelijk. … Meer lezen

Geen windmolens in het IJmeer

Bewoners van IJburg zijn in actie gekomen tegen de windmolenplannen van Amsterdam om 17 megawindturbines van 150 tot 200 meter hoogte neer te zetten in gebieden als Diemen, Durgerdam, IJburg en Waterland. De IJsselmeervereniging benadrukt dat het IJmeer Natura 2000 gebied is. Daarom kan er sowieso geen sprake zijn van windmolens in het IJmeer. Voor … Meer lezen

Meekoppelkansen Dijkversterking bij Provinciale Staten Noord Holland

Samen met de dijkversterking van de Markermeerdijk lopen ook een flink aantal projecten voor natuur en recreatie. Onder andere de zogeheten meekoppelkansen als oeverdijken of dijkplaatsen. De plannen van de Provincie Noord Holland met de Markermeerkust van Hoorn tot Amsterdam worden binnenkort besproken in Provinciale Staten. De Provincie heeft hiervoor 23 miljoen gereserveerd. Het is … Meer lezen

Uitdam zwaar teleurgesteld, dijkversterking allesbehalve groen

Uitdam had gehoopt op een natuurlijke, groene dijk na de dijkversterking. Het Hoogheemraadschap haalde uiteindelijk een rode streep door het laatste alternatief voor een betonnen berm. Het onderzoek – op verzoek van de bewoners – naar de mogelijkheid van een kleidijk liep nog. De bewoners hebben altijd geprobeerd on speaking terms te blijven met de … Meer lezen

Geen zandwinfabriek in het IJsselmeer !

Gemeente De Fryske Marren weigert terecht een bestemmingsplan vast te stellen voor de zandwinning van Smals in het IJsselmeer Door deze uitspraak van de Raad van State is de zandwinning door Smals in het IJsselmeer meteen industrie-eiland definitief van de baan. De Raad van State heeft op woensdag 23 december 2020 uitspraak gedaan in de … Meer lezen

In memoriam Reid de Jong

Half november is Reid de Jong op 86-jarige leeftijd overleden. Reid was wereldwijd bekend als initiatiefnemer van de Strontrace, beurtvaart en visserijdagen in de herfstvakantie. Die werden allemaal gehouden vanaf Workum. Reid woonde met zijn partner Cornelie in de vuurtoren (It Tointsje) aan het einde van It Soal. Reid was zijn tijd ver vooruit in … Meer lezen

PAGW: Programmatische Aanpak Grote Wateren

De IJsselmeervereniging juicht in principe de versterking van de natuur toe, maar vind het essentieel dat de natuurdoelen voor al deze projecten helder, concreet en in samenhang geformuleerd worden. Zeker nu er veel projecten met veel varianten spelen is het belangrijk dat ook de monitoring wordt gecoördineerd. Voor het Bestuurlijk Platform IJsselmeer (BPIJ) zien wij … Meer lezen

RES-sen Noord Holland Zuid en Noord

Kunnen Natura 2000 gebieden eigenlijk wel aangewezen worden als zoekgebieden voor wind- en zonnecel-energie? Het gehele IJsselmeergebied valt nagenoeg onder de Europese Vogelrichtlijn en specifieke gebieden (onder andere de Gouwzee) ook nog onder de Europese Habitatrichtlijn. En is daarmee Natura 2000 gebied. Als dat zo is, waarom gebeurt het dan toch zo vaak in de … Meer lezen

De Energietransitie en het IJsselmeergebied

Terwijl alle aandacht in de media wordt opgeslokt door Covid-19 nieuws, vinden er op andere gebieden (ruimtelijke ordening, energietransitie) in hoog tempo ontwikkelingen plaats die verregaande gevolgen zullen hebben voor het aanzien van Nederland. Voor we straks wakker worden in een machinekamer van windmolens en zonnecellen, hier even de tussenstand van de Regionale Energie Strategieën … Meer lezen