Markermeerdijk: historische steenbekleding kan teruggezet

De Markermeerdijk is een provinciaal monument. Een kronkelige smalle dijk langs het Marker- en IJmeer, met veel historische steen/bekleding van basalt en noordse steen. De Stichting Zuyderzeedijk die verschillende bewonersorganisaties vertegenwoordigt pleitte op 12 maart *) in de gemeenteraad van de gemeente Waterland ook voor het behoud van de cultuurhistorische steenbekleding. Terugplaatsen is mogelijk volgens … Meer lezen Markermeerdijk: historische steenbekleding kan teruggezet

Natuur in tijden van Corona

Op de avond van de aankondiging van de corona-maatregelen liet de gemeenteraad van Waterland zich nog informeren over de dijkversterking van de Markermeerdijk door de verschillende betrokkenen. De IJsselmeervereniging droeg bij door het belang van het behouden van de oorspronkelijke Noorse stenen voor de natuur naar voren te brengen. Door de sluiting van de musea, … Meer lezen Natuur in tijden van Corona

Waar kun je varen? Stand van zaken waterplanten maaien

De komende vier jaar wordt ingezet op het intensief maaien en het markeren van goed bevaarbare gebieden door de samenwerking van betrokken overheden en watersportorganisaties. In het komende nummer van IJsselmeer Berichten komt een artikel over het bestrijden van de overlast door waterplanten en de mening van betrokkenen In de Randmeren en in het westelijk … Meer lezen Waar kun je varen? Stand van zaken waterplanten maaien

Natuurorganisaties pleiten voor intact laten van Europese Kaderrichtlijn Water

Voor een delta als Nederland zijn schonere rivieren, met minder industriële lozingen en minder vervuiling door afvalwater, een van de belangrijkste resultaten van Europese samenwerking. 70 jaar geleden werd de Internationale commissie voor de bescherming van de Rijn opgericht om de vervuiling terug te dringen. De Europese Kaderrichtlijn Water in zijn huidige vorm is ook … Meer lezen Natuurorganisaties pleiten voor intact laten van Europese Kaderrichtlijn Water

Waardeer de rechte lijn

Zowel de kronkelende als de rechte kustlijnen weerspiegelen de geschiedenis van het IJsselmeergebied. Ook de rechte lijn van het grootse plan van Lely verdient erkenning en bescherming als cultureel erfgoed, vindt Evert Vermeer. Hieronder zijn bijdrage. Frits Palmboom leidt zijn prachtige boek “IJsselmeergebied…een ruimtelijk perspectief” in met de volgende tekst: “Weinig elementen in steden en … Meer lezen Waardeer de rechte lijn

Oordeel rechter over werkzaamheden Markermeerdijk wéér uitgesteld

De Raad van State heeft haar uitspraak over de dijkversterking van de Markermeerdijk, waartegen de IJsselmeervereniging en de Stichting Zuyderzeedijk samen met een aantal bewoners in beroep zijn gegaan, nogmaals uitgesteld. Filosoof en historicus Fons Elders ging als individueel persoon in beroep en schreef een bijtend manifest voor het behoud van dit cultuurhistorisch erfgoed: wij … Meer lezen Oordeel rechter over werkzaamheden Markermeerdijk wéér uitgesteld

Deskundigen over wind- en zonne-energie in het IJsselmeergebied

Een van de vragen van de energietransitie is waar windmolens en zonnepanelen moeten komen. Veel deskundigen hebben al iets daarover gezegd vanuit landelijk oogpunt, zoals het College van Rijksadviseurs en Vogelbescherming Nederland. Voor de provincie Noord-Holland is er het Kwaliteitsbeeld Noord Holland 2050 en de visie van de natuur- en milieuorganisaties van Noord- Holland (zie … Meer lezen Deskundigen over wind- en zonne-energie in het IJsselmeergebied

Windmolens en zonneweides Noord-Holland op de juiste plek

De provincies zullen in de loop van dit jaar met hun aanwijzingen voor zoekgebieden komen. In Noord-Holland hebben de natuur- en milieuorganisaties hun visie naar voren gebracht, die ook voor het IJsselmeergebied relevant is. De komende maanden zijn cruciaal, aldus Sijas Akkerman (directeur bij Natuur en Milieufederatie Noord-Holland), dan wordt over de locaties besloten en … Meer lezen Windmolens en zonneweides Noord-Holland op de juiste plek

Regionale Energie Strategieën in het IJsselmeergebied

Voor de Regionale Energie Strategieën, de zogeheten RES’en, worden op dit moment overal inspraakmogelijkheden georganiseerd. De IJsselmeervereniging wil graag weten wat in de regio’s op dit gebied speelt. Een verslag uit de regio Zaanstreek-Waterland ten Noorden van Amsterdam. Regionale Energie Strategieën (RES-en) De overheden werken momenteel in dertig regio’s samen. Iedere gemeente komt met een … Meer lezen Regionale Energie Strategieën in het IJsselmeergebied

Geen nieuwe windparken in het IJsselmeergebied

Het standpunt van de IJsselmeervereniging over de energietransitie is in de pers gekomen. In het jaarverslag zet het bestuur in op het voorkomen van nieuwe windparken in het IJsselmeergebied en op het voorkomen van zonneparken in het open water. Daarbij maakt het niet uit of die parken op het water of op eilanden komen. Het … Meer lezen Geen nieuwe windparken in het IJsselmeergebied