Wieringerhoek in een stroomversnelling?

De IJsselmeervereniging diende medio 2020 een zienswijze over het projectvoorstel Wieringerhoek. Inmiddels zijn er twee nieuwe voorstellen bijgekomen: één met zonnecel-eilanden en één van Vogelbescherming Nederland met binnendijkse natuur. Beiden zullen in de planvorming meegenomen worden. De IJsselmeervereniging is kritisch ten aanzien van de aanleg van nieuwe eilanden. Daarom zou er ook gekeken moeten worden naar de uitvoerbaarheid en de kosten.

Foto’s: Soemini Kasanmoentalib

Het project Wieringerhoek is één van de vier* groene projecten in het IJsselmeergebied waarbij men hoopt met natuurvriendelijke oevers een aantrekkelijke omgeving te creëren voor (jonge) vis en daarmee voor de grote aantallen vogels die dit gebied bezoeken of bewonen. Daarnaast is er het project Marker Wadden dat hetzelfde beoogt door de aanleg van eilanden.

Begin 2020 zijn voor de Wieringerhoek een aantal denkmodellen gepresenteerd, waarin zowel brede natuurlijke oevers als eilanden zijn genoemd. De vier modellen zijn kort geleden van een Mer toets voorzien. Maar dat leidde nog niet tot een duidelijke gedragen voorkeur. Inmiddels wordt de beoordelingssituatie ingewikkelder omdat er voorstellen zijn gepresenteerd voor de aanleg van eilanden met zonnecellen en een voorstel van Vogelbescherming, dat evenals de IJsselmeervereniging fervent tegen het strooien met eilanden is, om juist het dijklandschap van de Wieringermeer voor natuur en zonnecellen in te richten. In de streek is overigens grote weerstand tegen eilanden “voor de deur”.

Open ruimte Wieringerhoek

De projectorganisatie heeft toegezegd deze inbreng mee te nemen in de planvorming. Dat vinden wij terecht. Wat u hier aantreft is dus een beeld van de stand van zaken. Nog niet een beeld of een beoogde keuze waarover een mening zou kunnen of moeten worden gegeven.

Twee kanttekeningen:

  • de beoordeling van de inrichtingsmodellen moet breder dan in de Mer tot nu toe. Dus ook landschap, verschijningsvorm, cultuurhistorie, recreatie , watersport en zeker kosten moeten worden meegewogen.
  • Praten over zonneceleilanden is zinloos als ook niet de kosten en bijvoorbeeld de netaansluiting in beeld is. Alleen praten over eventuele natuurwinst is niet alleen wellicht luchtfietserij maar vervuild ook de discussie.

*) Friese Kust, Markermeerkust, Oostvaardersoevers.

Ter informatie treft u ook de zienswijze die de IJsselmeervereniging medio 2020 over het projectvoorstel Wieringerhoek heeft ingediend.

Bijlagen:
MER verkenning Wieringerhoek (.pdf)
Zonne-eilanden Wieringerhoek (.docx)