Natuurontwikkeling Oostvaardersoevers

Het is de bedoeling van het project Oostvaardersoevers om door de Lepelaars- en Oostvaardersplassen te verbinden met het Markermeer, een groter natuurgebied te creëren. Als onderdeel van het nationaal park Nieuwland zal dat het Natuur Netwerk Nederland (NNN) – de vroegere Ecologische Hoofdstructuur (EHS) – versterken. De IJsselmeervereniging onderschrijft dit streven om het gebied tot een landschap van Wereldklasse te maken.

Foto’s: Soemini Kasanmoentalib

Het project Oostvaardersoevers is een van de vier beoogde grote projecten van de PAGW (Programmatische Aanpak Grote Wateren) in het IJsselmeergebied waarmee de ecologische productiviteit van oevers en oeverlandschappen een boost moet krijgen. Na de bespreking van een drietal alternatieven in 2020 is er nu een Voorkeurs Eindbeeld gepresenteerd. Eerste doel is hier het verhogen van de waterkwaliteit van Oostvaardersplassen en Lepelaarsplassen door doorstroming met Markermeerwater te faciliteren. In twee systemen. Door te spelen met het waterpeil worden ook betere condities gecreëerd voor het paaien van vis en vooral het opgroeien van jonge vis. Als het voedselrijke water weer wordt uitgeslagen is dat goed voor de waterkwaliteit in het Markermeer.


Het meest ambitieuze deel van het project is waarschijnlijk dat bekeken gaat worden of bij het uitslaan er ook mogelijkheden zijn voor vispassages en een beleefbare vismigratievoorziening. Bij Westvaarders en bij de Blocq van Kuffeler.(Hevels die 4 tot 5 meter hoogte moeten overbruggen?). Bij de uitstroomplekken worden luwtestrukturen (onderwaterlandschappen) gedacht die een aantrekkelijk mileu vormen voor vis, als rustplaats, paaigebied en groeigebied van jonge vis.

Voor de Oostvaardersdijk zelf wordt er naar gestreefd het een beter uitloopgebied te maken voor de inwoners van Lelystad en Almere. Door het ontwikkelen van kralen met uitzichtpunten en van routes. Bovendien ligt een aantrekkelijk toeristisch knooppunt (poort)op de tekentafel waarin ook toeristen kennis kunnen nemen van de innovatieve manier waarop dit gebied wordt aangepakt. Ook voor de recreatievaart wordt naar mogelijkheden gekeken. Voor een goede toeristische inrichting moet nog naar aanvullende middelen worden gezocht.

Het behoeft geen betoog dat de plannen voor een puinoverslag bij de Blocq volstrekt in strijd zijn met het voornemen om dit gebied ecologisch, landschappelijk en recreatief een impuls te geven. Bovendien: puinverwerking hoort evenals een zandfabriek op een industrieterrein en kan nooit onderdeel zijn van een Landschap van Wereldklasse.

Bijlage:
Project Oostvaardersoevers Voorkeurs Eindbeeld (.pptx)
Presentatie Oostvaardersoevers (.pptx)