Flevokust: natuur versus betonpuin

De bewonersvereniging De Blocq van Kuffeler en andere organisaties hebben aan de bel getrokken over de plannen van Cirwinn BV om op het werkeiland bij het gemaal De Blocq van Kuffeler een betonpuinoverslag te bouwen. De IJsselmeervereniging bekijkt nu hoe de bewoners daarbij gesteund kunnen worden. Het gebied rond De Blocq van Kuffeler, op de Oostvaardersdijk tussen Almere en Lelystad, is het entreegebied van het Nationaal Park NieuwLand en ligt midden tussen drie Natura 2000 gebieden, het Markermeer, de Lepelaars- en Oostvaardersplassen.

Het gemaal De Blocq van Kuffeler

Foto’s: Soemini Kasanmoentalib

Betonpuinoverslag in Almere

Het overslag- en verwerkingsbedrijf in Almere wil bij het gemaal De Blocq van Kuffeler betonpuin overslaan van schepen in vrachtwagens. Daarvoor moet in het Markermeer een overslag- en loskade worden aangelegd. Die overslag zal veel geluidhinder en mogelijk ook stofhinder veroorzaken. De gevolgen voor de natuur van het Markermeer zijn nog niet duidelijk. Het is in ieder geval geen logische plek, want het ligt vlak bij drie Natura 2000-gebieden: Markermeer, Vogelaarsplassen en Oostvaardersplassen en in het Natuur Netwerk Nederland (NNN). Bovendien wordt er nagedacht over betere natuurlijke verbindingen tussen die drie Natura 2000-gebieden in het project Oostvaardersoevers.

Oostvaardersdijk vanuit De Block van Kuffeler

Het college van burgemeester en wethouders van Almere is al voor en heeft besloten dat er voor de omgevingsvergunning geen milieueffectrapport (MER) hoeft te worden gemaakt en zal een voorstel doen aan de gemeenteraad van Almere, omdat het bestemmingsplan die los- en overslagkade niet toestaat. De afgelopen jaren heeft de gemeenteraad al meermalen negatief beslist over vergelijkbare plannen, maar het is niet duidelijk wat de gemeenteraad nu zal beslissen.
Bewoners uit de omgeving verzetten zich tegen deze plannen. De IJsselmeervereniging bekijkt nu hoe de bewoners daarbij gesteund kunnen worden en welke acties er nodig zijn. Hopelijk wijst de gemeenteraad het plan opnieuw af. Zo niet, dan bekijkt de IJsselmeervereniging of de gang naar de rechter nodig is.

Bezoekerscentrum De Trekvogel

De Bewonersvereniging Blocq van Kuffeler zond ons het onderstaande e-mailbericht.


Dilemma bij De Blocq van Kuffeler

Wij maken ons grote zorgen over de inrichting van het gebied rond de Blocq van Kuffeler en daarom vragen wij uw aandacht voor het volgende: Cirwinn BV. heeft plannen geuit om op het werkeiland bij De Blocq van Kuffeler een betonpuinoverslag te willen bouwen. Als bewoners en omringende organisaties zijn wij bang dat dit een groot negatief effect op de omgeving zal hebben. Een betonpuinoverslag staat haaks op de diverse vergevorderde natuurontwikkelingsprojecten die in deze omgeving spelen.
Het gebied rond De Blocq van Kuffeler, op de dijk Almere –Lelystad, kent een ongekende flora en fauna. Het is het entreegebied en de waterpoort van het Nationaal Park NieuwLand en ligt midden tussen Natura 2000 gebieden.

In Almere, bij De Blocq van Kuffeler spelen al meer dan 10 jaar tegenstrijdige belangen: placemaking natuurontwikkeling versus initiatieven voor een betonpuin overslag.

  • NP Nieuw Land ligt in Flevoland. In dit nationaal park zijn meerdere overheden verenigd met als doel de Natura 2000 gebieden aan elkaar te verbinden die gelegen zijn aan de westzijde van Flevoland: Lepelaarplassen, Markermeer en Oostvaardersplassen + de verbindingszone Het Wilgenbos. ( = Ecologische Hoofdstructuur). De ambitie is om van de hele westkust van Flevoland een waar vogelparadijs te maken met een unieke dijkbeleving waarbij je aan de ene kant naar de Oostvaardersplassen kijkt en aan de andere kant naar het Markermeer. Uniek in Nederland! Geraamde kosten NP Nieuw Land: ruim 470 miljoen.
  • Project Oostvaardersoevers (waarin meerdere overheden met elkaar samenwerken en waarin ook voor miljoenen belastinggeld (ruim 70 miljoen) gestoken wordt. Dit project heeft als doel om de ecologie te verbeteren van het Markermeer. Betere waterkwaliteit, meer vis en meer vogels…
  • Gemeente Almere heeft de ambitie om met de nieuwe visie ecologie aan te haken bij deze natuurontwikkelingsprojecten.

Versus

  • Dwars door deze projecten en centraal in de westkust van Flevoland wil het Almeerse bedrijf Cirwinn middenin een betonpuinoverslag realiseren. Met als doel: winst voor eigen onderneming. Een initiatief dat gegoten is in een hip sausje dat ‘circulair ‘ heet.
    Concreet betekent dit initiatief dat bij aanvang 180 vrachtwagens per dag (!) gaan rijden langs natuurgebieden, tussen de Blocq van Kuffeler en het bedrijf Cirwinn. Locatie: oostelijk werkeiland Blocq van Kuffeler – Silokade.

Vrachtboten vol met puin ( vanuit het hele land?) worden per grijper geleegd. Een volle grijper stort betonpuin in stalen trechters, waar vervolgens een vrachtwagen onderdoor rijdt om zich vol te laten storten met het puin. Vele overladingen verder, veel herrie , decibels en fijnstof verder, rijdt de vrachtwagen vervolgens 500 meter terug naar Cirwinn op bedrijventerrein De Vaart tegenover de Silokade heeft Het Flevolandschap afgelopen jaar een kwelzone gerealiseerd om meer moerasvogels te trekken…

Een aantal partijen maakt zich zorgen over de betonpuin overslagplannen: Bewoners van de Blocq van Kuffeler, recreanten van het gebied en bezoekers van natuurcentrum De Trekvogel, leden van de jachthavenvereniging De Blocq van Kuffeler, campingeigenaren van camping Waterhout ( vanuit hun nieuwe locatie – i.v.m. de komst van de Floriade moesten ze verhuizen naar de huidige plek) en Vogelwacht Flevoland.
Vooral de decibels die de overladingen gaan geven baren zorgen, naast de locatie die midden in natuurontwikkelingsgebieden ligt ( horizonvervuiling). Ook andere partijen zien een overslag liever niet komen. Zoals de staten van de provincie en Het Flevolandschap hebben zorgen geuit over deze plannen …
Het Waterschap Zuiderzeeland heeft een beslag op de grond liggen; de gemeente Almere heeft op verzoek van Cirwinn gevraagd aan het Waterschap om een besluit te nemen over dit beslag. Wij vragen ons af welke afspraken van de gemeente Almere met Cirwinn gemaakt heeft.

Al 4 x eerder wees de gemeenteraad van Almere het initiatief van Cirwinn (eerder Vijfhoek) af en toch is er weer een plan.

Secretaris Bewonersvereniging BvK oostvaardersdiep@gmail.com

Bijlage: Placemaking versus betonpuinoverslag – november 2020 (.pdf)


Onderstaand enkele links naar artikelen gepubliceerd via Omroep Flevoland:

Provincie niet gelukkig met plan voor overslag betonpuin

Plan overslagkade kan zonder natuurvergunning

Gemeente: Cirwinn hoeft geen milieueffectrapport te maken

Omwonenden De Blocq van Kuffeler willen objectief onderzoek naar overslagkade

Oppositiepartijen willen onafhankelijk onderzoek overslagkade Cirwinn