Windpark Fryslan heeft enorme impact op het IJsselmeer

De eerste windmolen Windpark Fryslan is inmiddels geplaatst. Het is het grootste windpark in een binnenwater ter wereld. De IJsselmeervereniging heeft zich met andere natuurorganisaties en bewoners van Fryslân tot aan de Raad van State verzet tegen dit windpark midden in het IJsselmeer vanwege de aantasting van het landschap en de aantasting van de natuur. Vooral vanwege de risico’s voor vogels.

De Raad van State besliste echter in de zomer van 2018 dat dit windpark desondanks gebouwd mag worden. Op zaterdag 6 maart 2021 is in het IJsselmeer de eerste windmolen voor Windpark Fryslân opgericht. De funderingen voor de molens waren al eerder in het IJsselmeer opgebouwd. Naar verwachting zal de bouw in de zomer van 2021 voltooid zijn en zal het windpark elektriciteit gaan leveren aan het net. De IJsselmeervereniging zal in de gaten blijven houden wat de effecten zijn van dit windpark op vogels en vleermuizen. Het windpark is verplicht om daar de komende jaren onderzoek naar te doen.

Omroep Fryslân heeft naar aanleiding van de opbouw van die molen ook Auke Wouda, bestuurslid van de IJsselmeervereniging geïnterviewd:

Omroep Fryslân: Eerste windturbine geplaatst bij Windpark Fryslân in IJsselmeer

Het windpark bestaat uit 89 turbines van 180 meter hoog. Op jaarbasis produceert het windpark zo’n 1,5 terawattuur. Dit is ongeveer 1,2% van het Nederlandse elektriciteitsverbruik en dit komt overeen met het verbruik van ongeveer 500.000 huishoudens. In 2021 moet het windpark operationeel zijn.

Natura 2000

Het IJsselmeer is Natura 2000-gebied. Ondanks een uitgebreid contra-expertise rapport over de schade aan de natuur, is het beroep bij de Raad van State verloren. Het windpark zal schadelijk zijn voor vogels, vissen en vleermuizen. Er wordt vanwege de natuur heel veel gemonitord, en er wordt ook iets aan natuur-compensatie gedaan.

Het kleine witte streepje bij Kornwerderzand is de natuurcompensatie. Bij Kornwerderzand is dit de als werkeiland aangelegde strekdam die achteraf als natuur wordt aangewezen. Ook duidelijk is de Vismigratie-rivier bij Kornwerderzand te zien.

De Franeker Courant meldt het volgende: Windpark Fryslân start met de ecologische monitoring van het windpark en het nieuw aangelegde werk- en natuureiland bij Kornwerderzand. Het natuureiland wordt een aantrekkelijk foerageer- en rustgebied voor vogels met ernaast een kunstmatig rif voor vissen en schelpdieren.

Met dank aan het Blauwe Hart op Twitter

Kijk hier voor meer info over het Windpark Fryslan

Met dank aan Zeepost.info – 25 januari 2021 – Wouter van Dusseldorp


Kosten en Baten

Wat betreft de financiële kant: Het Rijk steekt als eigenaar van de grond waarschijnlijk het meeste in zijn zak, maar houdt dat geheim. De provincie krijgt, als aandeelhouder enkele tientallen miljoenen, maar die gaan voor de helft naar projecten in Friesland zelf en voor de helft naar natuur- en kustprojecten in het IJsselmeergebied. Financiële deelneming door een provincie is bijzonder. Met een belang van 15% in het windpark kan de provincie invloed uitoefenen op het beleid. Je kunt je echter afvragen of het pas geeft bewoners en gemeenten belanghebbend te maken en of de – ook van elders gefinancierde natuur- en kustprojecten een royale/voldoende compensatie zijn voor de natuurschade.

Provincie Friesland aandeelhouder in Windpark Fryslân

Tien banken en de provincie Friesland verstrekken samen een financiering aan Windpark Fryslân, dat wordt gebouwd in het IJsselmeer ten zuiden van de Afsluitdijk, 6 kilometer uit de Friese kust. De banken financieren gezamenlijk circa 700 miljoen euro. De provincie Friesland neemt met 20 miljoen euro deel in het aandelenkapitaal van het windpark en verstrekte daarnaast een achtergestelde lening van 80 miljoen euro. De totale constructiekosten van het windpark bedragen circa 850 miljoen euro.

Financiële deelneming door een provincie is bijzonder. Met een belang van 15% in het windpark kan de provincie invloed uitoefenen op het beleid. De provincie heeft het recht 2 commissarissen te benoemen, net zoveel als de andere aandeelhouders. De 4 commissarissen zullen gezamenlijk een onafhankelijke voorzitter aanstellen.

bron: Provincie Friesland, 02/10/19