RES-sen Noord Holland Zuid en Noord

Kunnen Natura 2000 gebieden eigenlijk wel aangewezen worden als zoekgebieden voor wind- en zonnecel-energie? Het gehele IJsselmeergebied valt nagenoeg onder de Europese Vogelrichtlijn en specifieke gebieden (onder andere de Gouwzee) ook nog onder de Europese Habitatrichtlijn. En is daarmee Natura 2000 gebied. Als dat zo is, waarom gebeurt het dan toch zo vaak in de ontwerp-RESsen?

Zoekgebieden RES Noord Holland Zuid in Natura 2000 gebieden (Europese Vogel- en Habitat-richtlijn):

  • Zonnepanelen op de Bukdijk (Gouwzee, Marken)
  • Windturbines op de Nes (Gouwzee, dijk naar Marken tussen Gouwzee en Markermeer)
  • Zeeburgereiland, IJburg, Sciencepark (naast de landschappelijke waarde voor de bewoners is het IJmeer belangrijk vogelgebied)
  • Diemerscheg – Diemer vijfhoek (in Natura 2000 als extra kwetsbaar aangegeven, zoals de Gouwzee en Pampushaven)
  • Gooimeer (acht windturbines in belangrijk natuurgebied voor vogels en waterrecreatie)
  • Stichtse brug (vogeltrekroute, enige broedplaats Zeearenden in Noord Holland)

Over de RES Noord Holland Noord maakt Vogelbescherming Nederland in haar brief aan de provincie Noord Holland zich grote zorgen. De IJsselmeervereniging onderschrijft deze zorgen volledig en heeft de brief ook medeondertekend.

“Hieronder brengen wij ook graag nog onze specifieke zorgen per deelgebied bij u onder de aandacht. In het aanbod van de deelregio Kop van Noord-Holland zijn zoekgebieden voor wind opgenomen aan de noordkant van Texel en in het IJsselmeer. Beide locaties zijn zeer belangrijk voor overwinterende, broedende of migrerende vogels en daarom een zeer ongelukkige keuze voor de plaatsing van windmolens. In het aanbod van de deelregio West-Friesland zijn zonne-eilanden op het IJsselmeer opgenomen. Wij beschouwen dit als een zeer ongunstig scenario. Het is een aantasting van het Natura 2000-water en strijdig met de natuurdoelen. Ook wordt de opwekking van wind- en/of zonne-energie in het IJsselmeer en Markermeer nader bekeken. Dat is in onze ogen onverenigbaar met de natuuropgaven die er voor deze gebieden liggen.”

Op alternatieven en nieuwe initiatieven vanuit de natuurbeschermingsorganisaties en anderen komen wij nog terug. Zo is Vogelbescherming Nederland met een “nieuwe denkrichting” voor de Wieringer Zeedijk gekomen om energietransitie en biodiversiteit met elkaar te verenigen.

Bijlagen:
Nieuwe denkrichting RES Noord-Holland Noord
Zienswijze RES Noord-Holland Noord