Windmolens en zonnepanelen zeer verstorend voor vogels in het IJsselmeergebied

De IJsselmeervereniging vindt dat er een grens is bereikt aan de mogelijkheden voor windparken en zonne-eilanden in het IJsselmeergebied. Als Natura-2000 gebied is het van groot belang als fourageer- en broedgebied voor de Europese vogelpopulaties. Vogelbescherming Nederland spreekt zich ook uit tegen zonne-eilanden en windmolenparken in het Markermeer en IJsselmeer. De internationale status verplicht Nederland goed voor de vogels te zorgen. En dat kan beter vindt Leo Bruinzeel, ecoloog van Vogelbescherming Nederland.

“Voor veel soorten vogels worden de zogeheten ‘instandhoudingsdoelen’ niet gehaald. Zo moet het IJsselmeer bijvoorbeeld opvang bieden aan 3300 visdief-broedpaartjes, en werden er bij de laatste telling (2017-2018) slechts twee derde hiervan waargenomen. In de winter ‘horen’ er 180 nonnetjes te zijn en zijn het er slechts de helft; in trektijd 70.000 zwarte sterns, terwijl tellingen maar op 10.000 uitkomen.”

Nonnetje. Het IJsselmeergebied is een van de belangrijkste overwinteringsplaatsen voor het Nonnetje in Europa

Vogelbescherming tegen windmolens en zonnepanelen Markermeer en IJsselmeer

Overheid en energiebedrijven kijken verlekkerd naar het IJssel- en Markermeer om er windmolens en zonnepanelen te plaatsen. Hoewel ook Vogelbescherming Nederland het belang van de energietransitie volledig onderschrijft, is de organisatie hier faliekant op tegen.

’Windmolens zijn zeer verstorend voor vogels en er kunnen ook vogels zoals de zeearend tegenaan vliegen’, vertelt Vogelbescherming. Zonnepanelen en windmolens verkleinen bovendien het oppervlakte dat geschikt is als voedsel- en rustgebied voor vele vogels. Dat terwijl het IJsselmeer nu al niet aan de internationale beschermingsdoelen voldoet. Vogelbescherming vindt locaties langs bestaande infrastructuur en bedrijfsterreinen geschikter voor zonnepanelen en windmolens.

Een gebied zó waardevol dat het de internationale status Natura2000-gebied heeft. De internationale status verplicht Nederland goed voor de vogels te zorgen. En dat kan beter vindt Leo Bruinzeel, ecoloog van Vogelbescherming Nederland. Door het onnatuurlijk peilbeheer en de harde dijken zijn er nauwelijks geleidelijke, zachte landwaterovergangen met ondiep water waar vissen kunnen paaien en opgroeien en vogels voedsel kunnen vinden, zo legt de vogelkenner uit.

„Gezonde rietzones met een gevarieerde begroeiing bieden vogels niet alleen voedsel, maar ook broedgelegenheid. Ook zeldzame soorten waaronder roerdomp en grote karekiet. En juist die oevers zijn er vaak beroerd aan toe.”

Ook voor de vogels die niet in de begroeiing, maar het liefst op een kale vlakte broeden zoals de kluut, een zwart witte vogel met opgewipte snavel, is het IJsselmeergebied van groot belang. In ons drukke, efficiënt gebruikte land zitten die vogelsoorten behoorlijk in de knel en vragen aandacht

Recreatiedruk
Toenemende recreatiedruk, visserij, zandwinning en de vele plannen voor de komst van windmolens en zonnepanelen in het IJsselmeergebied baren Vogelbescherming ook zorgen.
Bruinzeel: „Omdat het IJsselmeergebied zo belangrijk is voor vogels proberen we – met financiële steun van de Nationale Postcode Loterij – overheden en andere organisaties bij hun plannen en besluiten de vogelbelangen uitdrukkelijk mee te laten tellen. Zo is de visserij op spiering – voor veel vogelsoorten belangrijk voedsel – gestopt en wordt recreatie beter ’gezoneerd’. Natuur en recreatie kunnen prima samen gaan, maar zonering is nodig om voldoende rust voor de vogels te waarborgen.”

Bron: Zeepost
8 mei 2020

Wouter van Dusseldorp