Alternatieven voor wind- en zonne-energie liever niet in het IJsselmeer

Het regionaal bedrijfsleven en de Milieufederatie Noord-Holland gaan samen een alternatieve kaart maken voor windturbines en zonnepanelen in Noord-Holland met voldoende draagvlak en inpassing in het landschap. De IJsselmeervereniging juicht dit initiatief toe. Wij vinden wel dat het niet op het IJsselmeer kan. Zo zijn er plannen voor een windpark met 25 turbines voor de kust van Medemblik in het IJsselmeer.


Bedrijven en milieufederatie komen met alternatieve kaart voor windturbines en zonnepanelen

Het regionaal bedrijfsleven en de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland gaan samen een alternatieve kaart maken met mogelijke plekken voor windturbines en zonnepanelen in Noord-Holland Noord, op het land en het IJsselmeer.

Zij schrijven dit in een open brief aan de achttien betrokken gemeenten en de stuurgroep die erop toeziet dat de Regionale Energiestrategie (RES) tot stand komt.

In april werd een voorlopig concept van deze RES gepresenteerd. Daarin staat dat de regio’s in noordelijk Noord-Holland (Noordkop, West-Friesland en Alkmaar) samen in 2030 4,2 Terrawattuur (TWh) aan duurzame energie willen opwekken. Dat is bijna een verdubbeling van wat nu wordt opgewekt. Op een kaart in het rapport zijn ’zoekgebieden’ aangegeven: plekken die geschikt zouden zijn voor zonnecollectoren en windturbines.
Bedrijfsleven en milieufederatie stellen dat windmolens en zonneweiden vaak een negatieve invloed hebben op de omgeving voor omwonenden, bedrijfsleven en voor natuur en landschap. Zij vinden dat plaatsing alleen mogelijk is als er lokaal draagvlak is en windturbines minimaal 600 meter van woningen komen. Ook moeten ze in het landschap passen.

De organisaties zijn bezorgd over het proces tot nu toe. Bewoners zouden onvoldoende hebben kunnen meepraten. Veel nieuwe windmolens zijn in natuurgebieden geprojecteerd. Verder vinden zij dat tot nu toe te weinig aandacht is besteed aan andere maatregelen, zoals energiebesparing, zonnepanelen op daken en nieuwe technieken, waaronder initiatieven op het gebied van waterstof. ’Meer succes bij energiebesparing of bij het toepassen van nieuwe technologie leidt tot minder noodzaak aan windmolens of zonneweides’.

In september bespreken de gemeenteraden, het provinciebestuur en het bestuur van het waterschep de concept-RES. Daarna worden de zoekgebieden nader onderzocht. De verschillende reacties op het concept van de RES, waaronder alternatieven, zullen in een reactienota worden opgenomen. Mogelijk wordt de strategie aangepast. Het is de bedoeling dat de Regionale Energiestrategie in de zomer van volgend jaar wordt vastgesteld.

Bron: Noordhollands Dagblad
13 mei 2020 om 10:00
Hoorn


Windmolenpark van 25 windmolens voor de kust van Medemblik

MEDEMBLIK – In de nieuwe plannen voor een energieneutraal West-Friesland komt de Energieregio Noord-Holland Noord met een update van haar plannen. In deze plannen staan ook een theoretische inpassing van 25 windturbines in een grid van 450 x 450 meter op het IJsselmeer op het grondgebied van de gemeente Medemblik. De daadwerkelijke inpassing moet nog nader worden onderzocht worden of het mogelijk is qua opstelling, locatie e.d.

De voorlopige concept-RES is gereed en hierin staan de resultaten van veel onderzoeken, gesprekken en bijeenkomsten waaraan ruim 1500 mensen hebben meegepraat over de opwekking van duurzame energie in de regio Noord-Holland Noord. De ambitie is om in 2030 4,2 TWh aan duurzame energie op te wekken, een verdubbeling van nu.

Zoekgebieden
De voorlopige concept-RES is een eerste stap in een langjarige samenwerking om met elkaar te zorgen voor minder CO2-uitstoot. Stap voor stap gaan we over van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Dit is afgesproken in het Klimaatakkoord. In de Regionale Energiestrategie wordt daarbij eerst gekeken naar de opwek van grootschalige duurzame elektriciteit met bestaande technieken: zonne- en windenergie. De 18 gemeenten van de regio, de provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier moeten daarbij met elkaar vastleggen in welke gebieden meer duurzame energie opgewekt kan worden. Dit zijn de ‘zoekgebieden’.

De zoekgebieden zijn de uitkomsten van vele onderzoeken, gesprekken en bijeenkomsten. Zo is er eerst onderzoek gedaan naar wat wel en niet mogelijk is en hebben ondernemers, bedrijven, bewoners, energiecoöperaties, natuurverenigingen en ieder ander die betrokken is in de regionale en lokale bijeenkomsten hun mening gegeven.

Bron: Zeepost
1 mei 2020
Wouter van Dusseldorp

Lees het gehele artikel op de bron: Medemblik Actueel

Meer informatie: Concept-RES