Visie Duurzame Energie IJsselmeergebied ROIJ

De IJsselmeervereniging ondersteunt van harte de gezamenlijke energievisie van het ROIJ. Specifiek betekent dat voor windenergie dat het ROIJ geen mogelijkheden voor meer windmolens in het IJsselmeergebied ziet. Ook grootschalige gebieden met zonnepanelen zijn voor het ROIJ geen optie. Omdat er weinig bekend is over de ecologische effecten, zou hier voorzorgsprincipe moeten gelden: bij twijfel en onzekerheid, niet doen.

Universiteit Wageningen twijfelt over zonnevelden op IJsselmeer

Het Regionaal Overleg IJsselmeergebied (ROIJ) is in het leven geroepen als plek waar de natuur- en milieuorganisaties en de recreatiesector hun visie kunnen geven over de door hen gewenste ontwikkelingen. De IJsselmeervereniging neemt deel aan dit overleg, dat een gezamenlijke visie op de energietransitie heeft uitgebracht.

De ROIJ vindt het van belang dat er integraal beleid komt voor duurzame energieopwekking in het IJsselmeergebied. Wij willen bijvoorbeeld niet dat iedereen zomaar zijn eigen pilots voor zonne-energie op het water gaat doen. Initiatiefnemers staan immers te trappelen. In de kustvisie van de gemeente Lelystad en het ontwikkelingsplan van het landschap Nieuwland staan al vele zonne-eilanden ingetekend.

Gemeenten en provincies zijn druk doende met eigen energiebeleid. De provincies moeten allemaal een regionale energie strategie of RES opstellen en ook de gemeentes moeten een energiebeleid formuleren. Zo zet de provincie Noord Holland vooral in op zonne-energie De provincie Noord-Holland investeert 4,5 miljoen euro in zonne-energieprojecten in de provincie. Dit geld wordt in de eerste plaats gebruikt om meer zon op daken, parkeervoorzieningen en bedrijventerreinen mogelijk te maken. Daarnaast wordt gekeken hoe zonnepanelen kunnen worden gebruikt langs provinciale wegen en fietspaden, bij provinciale bruggen en tunnels en op de eigen gebouwen van de provincie.
Wat betreft zonne-eilanden in het IJsselmeergebied: een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat de regering in overleg met betrokken stakeholders een onderzoek in gaat stellen naar de effecten van drijvende zonnepanelen op de natuur. Vervolgens moet het kabinet samen met decentrale overheden, het bedrijfsleven en natuurorganisaties een routekaart opstellen met kansen en risico’s van zonne-energie op water in Nederland. Dit staat in een motie van het CDA en D66 die op 19 december in het algemeen overleg over klimaat en energie werd aangenomen.

De opstellers van de motie, Agnes Mulder van het CDA en Matthijs Sienot van D66, menen dat natuur, klimaat en biodiversiteit hand in hand kunnen gaan en dat zonne-energie op water kansen biedt voor het halen van de hernieuwbare energiedoelen. Ze constateren echter dat gedegen, onafhankelijk onderzoek naar de potentiële effecten van drijvende zonnepanelen op de natuur momenteel ontbreekt.

Tweede Kamer, 19/12/19

Meer info:
ROIJ Duurzame Energie
Noord Holland investeert 4,5 miljoen in zonne-energie