Zonne-eilanden voor de kust van Wieringerhoek?

De gemeente Hollands Kroon heeft de Kustvisie IJsselmeerkust verworpen. Daarin staan de plannen van het Rijk voor natuurgebied Wieringerhoek om eilanden voor energievoorziening voor de kust aan te leggen. De gemeentes en provincie Noord Holland zijn hierin bevoegd gezag en moeten uiteindelijk beslissen wat er in de Wieringerhoek gaat gebeuren. De IJsselmeervereniging is geen voorstander voor de verdere eilandisering van het IJsselmeer. De Natuur- en Mileuorganisaties, de scheepvaart en de visserij spraken zich eerder uit tegen de zonne-eilanden.

De Provincie Noord Holland heeft de voorstellen van Vogebescherming en de Natuur- en mileuorganisaties om natuurlijke achteroevers te maken en binnendijks zonne-energie op te wekken naast zich neergelegd. De Provincie heeft nota bene het onderzoek naar de buitendijkse zonne-eilanden van Cor Buitendijk uitbesteed aan het onderzoeksbureau dat ook bij de plannen ervoor betrokken is. Over onafhankelijke beoordeling gesproken.


Hollands Kroon verwerpt Kustvisie IJsselmeerkust

2 februari 2022

Hollands Kroon – De gemeenteraad heeft niet ingestemd met de Kustvisie IJsselmeerkust, coalitiepartij CDA ging niet mee. Met 17 stemmen tegen en 12 stemmen vóór werd het voorstel verworpen. In de kustvisie werd onder meer gekeken naar de inzet van zonne-atollen en energie-eilanden en in brede zin naar de toekomst van de IJsselmeerkust. De plannen van het Rijk voor natuurgebied Wieringerhoek liggen klaar en volgens de wethouder moeten de kustgemeenten nu hun eigen uitgangspunten naar voren brengen.

De Kustvisie zou een globaal koersdocument zijn dat als bouwsteen voor bijvoorbeeld een omgevingsvisie kan worden gebruikt. De gemeenten Hollands Kroon, Medemblik en Enkhuizen spreken zo met de provincie af welke visie zij hebben voor de kuststrook langs het IJsselmeer. Er staan veel ontwikkelingen op de agenda voor het gebied. Zo zijn er de plannen van het Rijk om een natuurgebied ‘Wieringerhoek’ voor de kust aan te leggen, waarover vanuit verschillende hoeken bezwaren naar voren zijn gekomen. Ook wethouder Theo Meskers ziet het plan als een groot probleem voor agrariërs maar ook voor bedrijfsvoering op het IJsselmeer. Het vaststellen van de Kustvisie was volgens hem dan ook een belangrijke stap om tot een alternatief te komen. De Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO) had al aangegeven de plannen uit de Kustvisie te prefereren boven het plan Wieringerhoek. Dit laatste is volgens hen funest voor de agrariërs.

In de Kustvisie die aan de raad is gepresenteerd werd een alternatief plan voorgesteld. In dit plan werd onder andere gekeken naar de mogelijkheid om drijvende zonne-atollen in het IJsselmeer te plaatsen. Een amendement van CDA, D66 en ChristenUnie riep op om meer onderzoek uit te voeren naar verschillende opties die eerder in het proces rondom de Kustvisie naar voren zijn gekomen. Over de plannen die nu in de Kustvisie staan zijn nog teveel vraagtekens vinden zij. Dit amendement haalde echter geen meerderheid, waardoor een groot deel van de CDA fractie niet akkoord ging met het voorstel. Coalitiepartijen SHK en VVD stemden vóór, net als de PvdA. De rest van de raad was tegen.

Bron: NHD Regionieuws Noordkop

Zie voor standpunt IJsselmeervereniging bijlage:
Natuur, geen recreatie in Wieringerhoek