Haven bij Urk (Maritieme Servicehaven) Noordelijk Flevoland

De haven van Urk is al een aantal jaren vol, onder andere door de verschuiving van een vissershaven naar andere maritieme activiteiten, zoals offshore schepen. De gemeente Urk en de provincie Flevoland willen daar al lang een oplossing voor.

Helaas zoeken ze die oplossing in een extra haven langs de dijk tussen Urk en de Ketelbrug. Die geplande haven zal bestaan uit een dam, 10 ha bedrijventerrein op en aan de dijk met hoge bebouwing (tot wel 30 m). Er mogen bovendien ook nog hijskranen en dergelijke komen me teen hoogte tot 50 m. Daarnaast komen er vaargeulen gebaggerd worden naar die haven toe. Dit is vastgelegd in een provinciaal inpassingsplan (PIP) van de provincie Flevoland.

De haven tast de natuur en het landschap onaanvaardbaar aan volgens de IJsselmeervereniging. Daarom is er beroep ingesteld tegen dit plan bij de Raad van State.

Tegen een eerder PIP voor deze haven was ook al beroep ingesteld door de IJsselmeervereniging. Dat PIP is toen vernietigd, onder andere vanwege de stikstofdepositie. De andere gevolgen nadelige op de natuur vond de Raad van State toen aanvaardbaar.

Omdat de IJsselmeervereniging de onderbouwing van de gevolgen op de natuur ook in het nieuwe PIP onvoldoende vindt, is nu een bekend bureau (AT-KB/Buro Bakker) door het bestuur ingeschakeld om een gedegen contra-expertise te maken over die gevolgen voor de natuur van het Natura 2000-gebied IJsselmeer en andere Natura 2000-gebieden. Met dit rapport hoopt de IJsselmeervereniging de Raad van State ervan te overtuigen, dat de gevolgen op die natuur ernstiger zijn dan voorgespiegeld.

Het beroepschrift vind u hier