Meekoppelkansen Dijkversterking bij Provinciale Staten Noord Holland

Samen met de dijkversterking van de Markermeerdijk lopen ook een flink aantal projecten voor natuur en recreatie. Onder andere de zogeheten meekoppelkansen als oeverdijken of dijkplaatsen. De plannen van de Provincie Noord Holland met de Markermeerkust van Hoorn tot Amsterdam worden binnenkort besproken in Provinciale Staten. De Provincie heeft hiervoor 23 miljoen gereserveerd. Het is de bedoeling om al in 2021 met de uitvoering te starten. Bewoners zijn bezorgd en vrezen een nog ambitieuzer gevolg van de ambities van de Provincie.

Aanleg vooroevers tussen Warder en Edam juli 2020 – Foto Soemini Kasanmoentalib

De landschapsarchitecten zijn inderdaad erg ambitieus

Alle projecten staan beschreven in het rapport APRK, het Ambitie Programma Ruimtelijke Kwaliteit Kustzone Hoorn-Amsterdam. Het gaat zowel om de meekoppelprojecten bij dijkversterking zoals een doorlopende fiets- en wandelroute langs het Markermeer en dijkplaatsen voor de recreatie. Maar ook over andere projecten langs de dijk zoals de oeverlanden bij Schardam en de Kogen en de dijkovergang bij Volendam.

Een van onze leden die ons op het betreffende APRK rapport attendeerde, schrijft: “Daarin staan veel plannen die naar mijn idee het landschap en de natuur zullen schaden. Een overzicht van de projecten is te vinden op de kaart op bladzijde 43. Die kaart is trouwens niet in overeenstemming met de tekst in dit document, niet met de Omgevingsvergunning en is niet volledig. Daarover heb ik al een bericht gestuurd naar de commissieadviseur, dhr. E. Krijgsman.

De kaart toont slechts de plannen en geeft niet weer wat er al is; jachthavens, openbare zwemgelegenheden, campings, restaurants, et cetera.
De landschapsarchitecten van Provincie Noord-Holland zijn inderdaad erg ambitieus. Mijn vrees is dat dit gedeelte van de IJsselmeerdijk een soort kermis gaat worden. Ik vrees ook voor een nog ambitieuzer vervolg op dit ambitieprogramma.”

Over de projecten in het rapport Ambitie Programma Ruimtelijke Kwaliteit zal begin 2021 al een besluit genomen worden inclusief de financiering ervan. Het is de bedoeling dat er samen met de dijkversterking in 2021 gestart wordt met de uitvoering.

Op 11 en 18 januari ligt het APRK Hoorn-Amsterdam ter kennisname bij de verschillende betrokken Provinciale Staten commissies. Op 8 februari 2021 staat het in de Statencommissie Natuur, Landbouw en Gezondheid ter bespreking op de agenda. Betrokkenen kunnen dan bij het punt 5 minuten inspreken – zie hiervoor de Nieuwsbrief van de Provincie Noord-Holland en de website.

Dijkplaatsen na meer dan 13 jaar overleg

De IJsselmeervereniging en de Stichting Zuyderzeedijk kregen indertijd (2017) de verzekering van Gedeputeerde Cees Loggen dat de meekoppelprojecten geheel los van de dijkversterking besproken zouden worden. Dat gebeurt inderdaad, maar men zet er wel flinke vaart achter. Samen met de Alliantie Markermeerdijken houdt de Provincie Noord-Holland een enquete onder de bewoners onder andere over verkeersoverlast, die nu nog loopt.

Veel bewoners en actieve betrokkenen zijn inmiddels murw door 13 jaar gebrek aan echte participatie. De dorpsraad Warder heeft er nog maar weinig vertrouwen in. Bij de aanleg van dijkplaatsen vreest men de aanzuigende werking op gemotoriseerd verkeer en de aanleg van parkeerplaatsen. Het is om moedeloos van te worden, zo schrijft een van de actieve betrokkenen: “in het bestuurlijk overleg over de dijkplaatsen werden de bewoners aanvankelijk niet betrokken. Dat gebeurde pas nadat we aanspraak maakten op participatie zoals toegezegd was door de provincie. We namen de participatie serieus, maar bestuurders hebben desalniettemin in december gekozen voor dijkplaatsen op plekken die niet passen binnen de omgevingsvergunning. Ze geven geen gehoor aan de zorgen van de bewoners, Hierdoor worden wij wederom gedwongen in een traject waarin wij bezwaar moeten gaan maken tegen een nieuwe omgevingsvergunning. Mogelijk ontstaat zo opnieuw het beeld dat we een stelletje dwarsliggers zijn.”


Ambitie Programma Ruimtelijke Kwaliteit (APRK)

Hieronder toch een overzicht van de projecten uit het genoemde ambitieprogramma.
(zie voor het hele APRK rapport de link onderaan dit bericht)

———-

Ambities mee te nemen in het Projectplan Waterwet van de dijkversterking

In het Projectplan Waterwet (Vergunningontwerp) van de versterking Markermeerdijken zijn de volgende ambities meegenomen. Deze worden ook meegenomen in het Definitief en het Uitvoeringsontwerp:

• Doorlopende fiets- en wandelverbinding
• Stadsstrand Hoorn
• Dijkplaatsen (onderdeel projectplan dijkversterking)

———-

Mogelijk mee te nemen ambities in de uitvoering van de dijkversterking

Ambities (of delen daarvan) die bij de uitvoering (dus niet ontwerp of vergunningverlening) van de dijkversterking meegenomen zouden kunnen worden zijn:

• ‘Dijk van een Kust’
• Natuurkern oeverdijk
• Oeverlanden van Schardam en Kogen
• Dijkplaatsen (aanvullend op projectplan dijkversterking)
• Kruising Warder
• De Hulk
• Cultuurtoerisme Etersheim
• Dijkovergang Volendam
• Herontwikkeling De Poel
• Natuurkern De Nes, Peereboom en omstreken
• Natuurkern Waterlandse Weiden
• Recreatieoever Kinselmeer
• Zwemstrandjes Amsterdam
• Natuurkern De Munt, Kinsel, Kinselmeer
• Natuurkern IJdoorn, Kinselbaai en Hoeckelingsdam
• Bloemrijke dijk

———-

Ambities die los van de dijkversterking worden voorbereid en uitgevoerd

Ambities die volgend zijn op de dijkversterking of daar verder geen directe samenhang mee hebben in de zin van planvorming, vergunningverlening en/of uitvoering:

• Vaarnetwerk Westfriesland
• Opknappen braken Zeevang
• Fort bij Edam
• Zeesluis Edam
• Kitesurflocatie Edam
• Historische Scheepswerf Slobbeland
• Route kleine watersport Gouwzee
• Binnenhaven Monnickendam
• Herinrichting Hemmeland
• Vaarnetwerk Waterland
• Stad-landverbinding Amsterdam-Waterland
• Aanlegsteiger Amsterdam
• Kwaliteit routenetwerk
• Natuur in de buurt

———-

Informatie Provincie Noord-Holland
Provincie investeert 23 miljoen in recreatie, landschap, natuur en cultuurhistorie in kustzone Hoorn – Amsterdam

Downloaden hier het rapport APRK Hoorn – Amsterdam