Terugblik Algemene Ledenvergadering IJsselmeervereniging 18 maart 2023

Een overtuigend besluit om door te gaan met de IJsselmeervereniging.  

Een druk bezochte vergadering met als belangrijkste onderwerp: heffen we de vereniging op of gaan we door? Er waren 48 leden aanwezig, velen met één of twee volmachten om ook namens andere leden te stemmen. Er konden meer dan 100 stemmen worden uitgebracht Twee bestuursleden wilden de vereniging opheffen. Drie bestuursleden zien het nut van de vereniging meer dan ooit, maar vinden wel dat men anders te werk moet gaan dan in de afgelopen jaren.

Voorzitter Benno van Tilburg wijst op het grote succes van het niet aanleggen van de Markerwaard, maar dat de juridische processen van de afgelopen jaren niet succesvol waren. Bovendien heeft de IJsselmeervereniging een ouder wordend ledenbestand dat elk jaar kleiner wordt, hoewel er de afgelopen tijd weer sprake is van een geringe aanwas. Dan komt er een grens. Het Manifest is daarbij een mooi slotakkoord. Andere organisaties zoals het Blauwe Hart kunnen het werk nu goed overnemen.

Penningmeester Auke Wouda bevestigt dat. Ga je op je hoogtepunt stoppen of laat je de IJsselmeervereniging langzaam verdwijnen?

Bestuurder Frans de Nooij wijst op een aantal acute bedreigingen van het IJsselmeergebied, zoals de Amsterdamse plannen voor eilanden voor de Markerdijk (Structuurvisie Amsterdam 2040) en de uitbreiding van de Markerwadden.

In antwoord op een vraag van Winkelman of het Blauwe Hart de belangen van de IJsselmeervereniging wel voldoende zal kunnen behartigen, antwoordt de Nooij ontkennend; het Blauwe Hart brengt onze punten niet duidelijk naar buiten. De Raad van State toetst niet inhoudelijk, die beoordeelt alleen de gevolgde procedures. Daarom is volgens de Nooij een andere werkwijze nodig om bijvoorbeeld het landschap te kunnen beschermen. Daar is niets voor geregeld en daarom kun je het nooit als argument meenemen. Ook landschap moet een juridische basis krijgen. Een Friese gemeente heeft dat met een mooie omschrijving goed gedaan. Neen, de Nooij heeft geen vertrouwen in Het Blauwe Hart. Daar zitten landschappen in die nog nooit iets gezegd hebben over landschap, evenmin als Natuurmonumenten.

Bestuurder Willem Goudswaard zegt geen vereniging te kennen die opstapt op zijn hoogtepunt, evenmin als sporters. En voorlopig is er nog veel te doen. Denk maar aan de waterkwaliteit, de vissen en het beheer van het gebied. Voor de jongeren moeten wij verder gaan. En daar moeten we universiteiten meer bij betrekken. Alle energie in juridische procedures heeft niet goed uitgepakt. De Status van Natura 2000 heeft niet geholpen. En ook voor de ledenaanwas moeten wij ons op jongeren richten.

Daar heeft secretaris Soemini Kasanmoentalib zich al een paar jaar voor ingespannen met onder andere onderwijsprojecten te initiëren. Middelbare school leerlingen gingen vogels tellen en watermonsters nemen met een schipper van de bruine vloot op de Gouwzee. Het was voor hen een  bijzondere ervaring: deze leerlingen uit Purmerend wisten vaak helemaal niet dat er zo vlak bij zo’n groot water was. Verder door een spel over het IJsselmeergebied te laten ontwikkelen, bedoeld voor middelbare scholen maar ook bruikbaar voor beleidsambtenaren, politici en betrokken burgers.

Is het oudere ledenbestand van de vereniging een probleem?  Jane Goodall reist als 80+ er de hele wereld rond om jong en oud te inspireren op te komen voor de natuur en iets van de planeet te redden. Inmiddels zijn er afspraken gemaakt met de Universiteit Wageningen en de Universiteit van Amsterdam om studenten onderzoek te laten doen in het kader van de dilemma’s. De IJsselmeervereniging Nieuwe Stijl zal op een andere manier gaan opereren met een nieuwe voorzitter en andere nieuwe bestuurders. En tenslotte zal het IJsselmeergebied een regisseur moeten krijgen. Daar zal het nieuwe bestuur zich hard voor maken.

De ‘zoon van dominee’ Verheij, Herman deed het beroep van zijn vader eer aan in een lang en vlammend betoog om de IJsselmeervereniging op te heffen. Hij noemde het een Coma-verhaal. Als iemand na jaren wakker wordt zou die tevreden zijn over het IJsselmeergebied, behalve over de Markerwadden en IJburg. Maar de afgelopen 10 jaar pakken donkere wolken zich samen. Verheij wijst op windparken, Urk, IJburg, gebied bij Enkhuizen, de Houtribdijk. Goed werk dat de Markerwaard niet is aangelegd, maar nu vooral nederlagen. Een mooi feest, maar halvering van het aantal leden sinds 1988. Marten Bierman richtte Het Blauwe Hart op voor een breder draagvlak, maar het werkte niet. De kustvisie van Lelystad, een nieuwbouwwijk in het Markermeer, 10 jaar geleden afgeschoten, maar men probeert het opnieuw, want lopende zaken mogen doorgaan. Er is gedoe over die plannen, maar de IJsselmeervereniging was afwezig. De IJsselmeervereniging is niet meer het vehikel. De jongeren die meededen aan het IJsselmeerspel werden geen lid. Verheij is voor opheffing van de IJsselmeervereniging.

De zoon van advocaat Zeiler, Fris David neemt de discussie over met een tegenovergesteld advies om juist door te gaan met de vereniging omdat er nog zoveel te doen is. Zeiler was redacteur van IJsselmeerberichten en constateert dat er successen zijn geboekt maar dat men is vastgelopen. Zeiler ziet nieuwe tendensen. Nederland moet voldoen aan Europese normen. Wie had ooit gedacht aan een opening in de Afsluitdijk? In de nieuwe Omgevingswet zal Landschap een belangrijke rol spelen in de ruimtelijke ordening. Hij ziet wel degelijk een belangrijke taak voor de IJsselmeervereniging. Die zal een inventarisatie moeten maken van plekken die bedreigd zijn en worden. Doorgaan dus.

Hein Koning van Visserij Nederland is tegen bouwen in het IJsselmeer en tegen industrialisering van het IJsselmeer. Koning stelt voor de Statuten van beide verenigingen naast elkaar te leggen gericht op overeenstemming tussen beide organisaties en waar men elkaar aanvult.

Jan Dooijes, oud bestuurslid is kort en krachtig. Wij zijn nodig, meer dan ooit. Maar wij zijn niet meer de jongsten.

Dat zegt ook Bert Simonides Zorg dat de IJsselmeervereniging behouden blijft. Als alle grijze verenigingen zouden stoppen….

Rineke Neppelenbroek benadrukt dat de bedreigingen groter zijn dan ooit. Als ouderen moeten wij juist het goede voorbeeld geven en de jongeren hoop geven in plaats van andersom.

George Keet dacht rond het jubileumfeest nog dat we zo snel mogelijk zouden moeten stoppen, maar de bedreigingen zijn onverminderd. De jeugd komt niet op dit soort vergaderingen. Nee, de jeugd werkt zo niet. Wij moeten niet nu ons kleine vermogen wegbrengen, maar doorgaan.

Ook Luuk Hamer ziet goede argumenten voor doorgaan. Er wordt gesomberd over juridische procedures. Maar destijds hebben we lang geprocedeerd tegen IJburg 2 en aanvankelijk met succes. De Raad van State gaat inderdaad niet over de wenselijkheid van plannen en toetst de zorgvuldigheid van de procedure , maar dat kan diep ingrijpen. Zie Urgenda. Het is absoluut nodig om af en toe je tanden te laten zien de komende jaren.

Frans Ottenhof is één van de ontwerper van het IJsselmeerspel als gereedschap om over onderwerpen te praten. Jongeren te leren met elkaar in gesprek te gaan over verschillende standpunten. Wij, als ouderen, kunnen zo jongeren de weg wijzen.

Evert Ekker ziet zichzelf als slapend lid. Maar dat heeft ook alles te maken met de zichtbaarheid en de vindbaarheid van de IJsselmeervereniging en de afwezigheid in social media. Hij pleit voor een grotere zichtbaarheid met sprekende thema’s.

Dat is Joke van der Meer uit het hart gegrepen. De vernieuwde IJsselmeervereniging zal andere werkwijzen moeten toepassen. Met sprekende thema’s in de media, maar ook met een grotere betrokkenheid van de leden van de IJsselmeervereniging, want daar zit zoveel jaar kennis en ervaring. Een werkgroepenstructuur rond thema’s? En dan door de samenwerking met de studenten gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek? Eén van de onderzoeken van de WUR zal trouwens gericht zijn op communicatie en beïnvloeding. En dat gaan wij dan vervolgens van die studenten leren. De twee vertrekkende bestuursleden hadden drie argumenten voor het opheffen van de IJsselmeervereniging: het ledental loopt terug, er zijn geen nieuwe bestuursleden te vinden en we kunnen het werk met een gerust hart overlaten aan andere organisaties. Op alle drie de argumenten valt wel wat af te dingen: Het ledental stijgt weer, maar daar moet je wel wat voor doen. Van der Meer heeft in eigen kring geworven en als straks het besluit valt om door te gaan, zijn zij morgen lid. Er zijn ook drie kandidaat bestuursleden in de zaal die straks door Soemini aan jullie zullen worden voorgesteld als de IJsselmeervereniging doorgaat. En over die andere organisaties is al genoeg gezegd. Daar hebben we niet echt vertrouwen in. En ja, nogmaals, we moeten er inderdaad voor zorgen dat onze thema’s goed (beter) voor het voetlicht gebracht worden.

Vanuit de zaal (geen naam verstaan) nog een pleidooi voor doorgaan, misschien met andere actievormen die de jongeren meer aanspreken, denkend aan de bezetting van de A12? Een jongerenactieplan opzetten?

Ook Henk van der Gugten pleit voor doorgaan. Er zit zoveel kennis in de IJsselmeervereniging. Van der Gugten is ook lid van een erfgoedorganisatie. Daar zou de IJsselmeervereniging ook aansluiting bij kunnen zoeken, gericht op de gemeenschappelijke belangen. Vergrijzing is ook een voordeel! Kinderen en kleinkinderen? Van der Gugten doet de aanbeveling gebruik van hen te maken in het kader van bijvoorbeeld social media.

Iemand van de Watersport (naam niet verstaan) heeft veel reacties gehoord op het Manifest. Hij belooft een en ander op papier te zetten en door te geven. Pleidooi voor doorgaan.

Ook Piet Heintjes is watersporter en vaart graag op IJsselmeer en Markermeer. Hij vindt de IJsselmeervereniging belangrijk. Wat hij mist is een inventarisatie ‘wat kan ik doen’. Heintjes is lid van Watersportvereniging Edam/Volendam en kan daar bijvoorbeeld leden winnen. Deze werkwijze kun je uitbreiden naar elders. Ambassadeurs van de IJsselmeervereniging/

Oud-bestuurder Kees Kortekaas had ooit het plan om leden van watersportverenigingen voor een klein bedrag lid te maken. Hij belooft het draaiboek op te sturen.

Voorzitter Willem Vrijlandt adviseert vooral naar ieders eigen netwerk te kijken.

Auke Wouda ondersteunt de bijdrage van Luuk Hamer om zo nu en dan je tanden te laten zien. Soms is dat effectiever dan de procedure zelf. Wat betreft de nieuwe omgevingswet is hij bang dat het alleen maar slechter wordt, dat het landschap dan nog steeds slecht beschermd is. Hij is het eens met de bedreigingen, maar vindt de IJsselmeervereniging te klein.

In een stemming met handopsteken blijken er 11 stemmen voor opheffen van de IJsselmeervereniging en een zeer ruime meerderheid voor doorgaan. Niet geteld. Zie ook foto. Een stemming met alle machtigingen vond men niet meer nodig.

De Jaarstukken 2022/2023 zijn goedgekeurd. Het financieel jaarverslag met een opmerking en zal met een toelichting worden gepubliceerd evenals de begroting 2023. De kascommissie blijft nog een jaar aan.