Impressie Algemene Leden Vergadering IJV 2021

Op de ALV van de IJsselmeervereniging hebben we – digitaal via Teams – geanimeerd en goed over de activiteiten van de vereniging van gedachten kunnen wisselen. Het verslag van deze ALV gehouden op 27 maart 2021 is als link onder dit item te vinden, evenals het jaarverslag 2019/2020 en jaarplan 2021 – samengevoegd tot één stuk. Het inhoudelijk gedeelte van de ALV werd verzorgd door de werkgroep educatie en onderwijs die de opzet van het nieuwe IJsselmeerspel presenteerde.

Teamsvergadering – Foto Benno van Tilburg

Naast de formele punten die behandeld moeten worden op de ALV, zoals de financieën, bestuurssamenstelling en jaarverslag/jaarplan, kon er digitaal toch een levendige discussie over de activiteiten van onze vereniging plaats vinden. Er spelen in het IJsselmeergebied dan ook vele belangrijke kwesties, die direct raken aan de toekomst van heel Nederland. Hoe stellen we ons op bij de belangrijke dilemma’s, tussen natuur en duurzaamheid, ruimte/openheid en de grote woningbehoefte? Kortom, wij staan met onze doelstellingen wel midden in het politieke speelveld: zoals de grote druk van de energietransitie op het IJsselmeergebied – de plannen voor nog meer windmolenparken en zonne-eilanden – de verdere verstedelijking en industrialisering en de voortgaande plannen voor natuurontwikkeling.

Meebewegen of afwijzen

Bijvoorbeeld de discussie over de vraag moeten we doorgaan met juridische procedures, die we toch gaan verliezen of de andere weg kiezen door eerder en meer in het proces mee te blijven praten en denken. Naar voren kwam het standpunt: niet meedenken maar absoluut afwijzen. Dit betreft de windmolenparken en ook de zonnecellen. Gewaarschuwd werd je niet “in het pak te laten naaien” en te zorgen dat het IJsselmeergebied niet het afvalputje wordt voor alles en nog wat. Als IJV moeten we een activistische vereniging blijven.

Geen nieuwe eilanden

Het zelfde geldt voor ons standpunt over nieuwe eilanden. Zonne-energie heeft atollen en eilanden nodig. Drijvende eilanden van zonnecellen zijn problematisch. Er wordt wel mee geëxperimenteerd wereldwijd, maar het is de vraag of ze de golfslag kunnen doorstaan. Bij een beetje wind gaat het drijvende vlot in barrels. Een eerder rapport van RWS vermelde dat probleem al. Ons voorstel is om één van de twee nieuwe – al goedgekeurde eilanden van de Marker Wadden voor de door de Tweede Kamer gewenste pilot te gebruiken. De ALV bracht naar voren vooral zonnepanelen op de daken als alternatief te noemen naast de pilot van PWN in Andijk. PWN heeft echter ook een serieus plan voor veel grotere bekkens buitendijks met zonnepanelen. Standpunt van de ALV is: wij zijn tegen eilanden en verdere “vereilandisering” van het IJsselmeergebied. Voor de natuurontwikkeling gaat daarbij de voorkeur uit naar vooroevers om de overgang van land naar water te verzachten. Zoals in het oorspronkelijke plan van RWS voor de natuurontwikkeling in het IJsselmeergebied ook werd voorgesteld. Het bestuur zal zich hierover beraden.

Toekomst IJV

De opdracht van de ALV is: volg de discussie en verzamel argumenten tegen ongewenste ontwikkelingen. De ALV complimenteerde het bestuur voor de uitgebreide en veelzijdige activiteiten die zij ontwikkelt samen met de vrijwilligers. De leden dringen verder aan op meer concretisering van de samenwerking met andere groene organisaties en nadruk op ledenwerving en verjonging.

IJsselmeerspel

Om de interesse van de jongere generaties te wekken voor het IJsselmeergebied zijn wij bezig het IJsselmeerspel verder te ontwikkelen om het te kunnen uitbrengen in een vorm die op scholen voor VWO in de klas gespeeld kan worden. Maar ook voor groepen volwassenen – bijvoorbeeld betrokkenen bij natuur- en milieuorganisaties, politiek en bestuur of het beleid, interessant kan zijn om te spelen De presentatie van de plannen door Floris Groothof Schrôder en Koen Ottenhof ontlokte bewonderende opmerkingen over de “boost” aan creativiteit, die hierin naar voren kwam. Zij hadden het IJsselmeerspel de week ervoor op 25 maart gepresenteerd op de Platformdag over onderwijs en educatie van de Agenda IJsselmeergebied 2050 van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Link naar:

Verslag ALV IJsselmeervereniging 2019 = vastgesteld
Jaarrekening 2019 2020 en begroting 2021 IJsselmeervereniging = vastgesteld
Jaarverslag 2019 2020 en jaarplan 2021 IJsselmeervereniging = vastgesteld
Concept verslag van de ALV d.d. 27 maart 2021