Brief Vogelbescherming over energietransitie en biodiversiteit

De IJsselmeervereniging ondersteunt van harte de brief van Vogelbescherming Nederland van 25 augustus 2020 aan de ministers Wiebes en Ollongren om erop toe te zien dat de energietransitie de biodiversiteitscrisis niet verergert. Belangrijke natuurgebieden zouden wij ten allen tijden moeten mijden als locatie voor de opwekking van duurzame energie. De Natura-2000 gebieden in het IJsselmeergebied zouden we moeten vrijwaren van nog meer windparken of zonneparken, al dan niet op eilanden. De IJsselmeervereniging onderschrijft ook de vier andere aanbevelingen van de natuurorganisaties.

Kuifzaagbek en Nonnetje: schoonheden van het IJsselmeer

Nederland spant binnen de EU de kroon: er is geen ander land in Europa waar de biodiversiteit de afgelopen decennia zo is afgetakeld. Ook in beschermde natuurgebieden vindt vaak een verontrustende afname plaats van soorten en aantallen. De doelen in de Natura 2000-gebieden worden in ons land voor te veel soorten vrijwel nergens gehaald. In hun brief aan de ministers Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) en Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties) vraagt Vogelbescherming Nederland erop toe te zien dat de klimaatcrisis de biodiversiteitscrisis niet verergert. Bij de vast te stellen zoekgebieden voor energieopwekking in de Regionale Energiestrategieën worden te vaak belangrijke natuurgebieden zoals het IJsselmeergebied, de Waddenzee, de Deltawateren en Veluwe als locatie voor opwekking van energie. Bestaande natuurgebieden zouden wij te allen tijden moeten mijden als locatie voor de opwekking van duurzame energie.

Brief aan de ministers Wiebes en Ollongren dd. 25 augustus 2020 (233 kB – .pdf)
Aanvullende brief min EZK en BZK (13 kB – .docx)


Echt groene energie laat natuur in haar waarde

Klimaatoplossingen ten koste van biodiversiteit? Dat kan en mag niet de bedoeling zijn. In een opinieartikel in de Volkskrant van 8 september 2020 lichten vertegenwoordigers van Vogelbescherming Nederland, Natuurmonumenten en Landschappen.nl de brief van de natuurorganisaties toe.

Wat betreft het IJsselmeergebied stellen zij:

“Zonneparken en nog meer windmolens in het IJsselmeergebied zou een ecologisch drama worden voor alle broed- en trekvogels die van het gebied afhankelijk zijn, zoals de visdief, zwarte stern en toppereend. En de rust, ruimte en weidsheid van het Waddengebied wordt al genoeg bedreigd door scheepvaart, energiewinning en visserij – nog meer activiteit is vanuit natuuroogpunt desastreus.”

Het artikel in de Volkskrant