Drijvende Zonnepanelen op het IJsselmeer

Minister Wiebes sluit drijvende zonne-eilanden op het water niet uit. De IJsselmeervereniging is geen voorstander van grootschalige zonne-energie in het IJsselmeer. Zij zal in overleg gaan met de andere natuurbeschermingsorganisaties en de aan de watersport gelieerde organisaties, die onlangs een brandbrief naar de Tweede Kamer stuurden over hun zorgen over de invulling van het IJsselmeergebied.


Minister Wiebes ziet zonnepanelen op het IJsselmeer wel zitten

Zeepost.info – 22 juni 2020 – Wouter van Dusseldorp

Minister Wiebes sluit niet uit dat zonnepanelen op het IJsselmeer worden geplaatst. Dat stelt de minister van Economische Zaken en Klimaat in antwoord op Kamervragen.

Niet onwenselijk
In antwoord op vragen van Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber (ChristenUnie) geeft minister Wiebes nu aan de komst van zonneparken op het IJsselmeer – en andere waterlichamen – niet onwenselijk te vinden. Hij noemt wel als voorwaarde dat zonneprojecten passen binnen de kaders van de Wet op natuurbescherming.
Op dit moment wordt een pilot en onderzoek uitgevoerd naar de effecten van drijvende zonnepanelen op de biodiversiteit en de waterkwaliteit. De resultaten worden deze zomer verwacht in het eindrapport van Deltares: ‘Ecologisch meetadvies voor zon op water’.

Brandbrief
In meerdere Regionale Energie Strategieën wordt gekeken naar het IJsselmeer als locatie van zonnepanelen. Dit voornemen leidde eerder deze maand tot verontrusting bij diverse natuurorganisaties, waaronder Vogelbescherming Nederland en Natuurmonumenten. Zij schreven een brandbrief om de plaatsing van zonnepanelen op het IJsselmeer te voorkomen.

Beantwoording Kamervragen over zonnepanelen op het water (pdf)


Open brief over zorgen invulling IJsselmeergebied

Zeepost.info – 19 juni 2020 – Wouter van Dusseldorp

Vrijdag 19 juni verstuurde een grote groep water gerelateerde organisaties een open brief naar het Rijk (ministers van IenM, LNV en EZK), Vaste Commissies, leden van de Tweede Kamer en de provincies (GS en PS) en gemeenten (B&W en raadsleden) in het IJsselmeergebied. Hieronder de brancheorganisaties HISWA-RECRON, het Watersportverbond en de BBZ en 37 jachthavens in het IJsselmeergebied en de Waddenzee.

Deze organisaties maken zich grote zorgen over de uitwerking en de gevolgen van de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW), de Kaderrichtlijn Water (KRW), de Klimaatwet en de Energietransitie.

Het IJsselmeergebied is geen “ecologisch drama” of “een lege bak” die met subsidie van het Rijk ingericht moet worden met natuureilanden, rietmoerassen, ondieptes waar waterplanten kunnen gaan groeien en/of met windmolens en zonneparken. Het is een binnen Europa uniek zoetwatermeer waar je kunt zeilen en langs de oevers kunt recreëren, waar je de ruimte, openheid en weidsheid, en ’s nachts de duisternis nog kunt ervaren. De hele recreatiesector inclusief bewoners en de lokale middenstand wordt slachtoffer van overheidsingrijpen in ons gebied als recreanten en toeristen wegblijven. De overlast van waterplanten is al jaren schrijnend en bij herhaling distantieert het Ministerie van I&M zich van de gevolgen van haar eigen maatregelen. In bijgevoegde Open brief kunt u lezen wat er bij de Ministeries van IenW, LNV en EZK mis gaat en waarom en hoe het (volgens ons) anders moet.

Lees hier de gehele open brief (pdf)