Uitnodiging Algemene Ledenvergadering IJsselmeervereniging 2020

Algemene ledenvergadering IJsselmeervereniging afgelast

De algemene ledenvergadering (ALV) van de IJsselmeervereniging, die gepland was op zaterdag 28 maart 2020 in het Woudagemaal te Lemmer gaat niet door.

Het bestuur van de IJsselmeervereniging heeft dit besloten naar aanleiding van de ontwikkelingen rond het Coronavirus (Covid 19).

Ook het Woudagemaal is in ieder geval tot het einde van de maand gesloten voor bezoekers.

Het bestuur wacht de ontwikkelingen af en zal zich nader beraden over de mogelijkheden om nog dit jaar een ALV te houden.

Namens het bestuur,
Benno van Tilburg, voorzitter


Het bestuur nodigt haar leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 28 maart van 13.00 uur tot ca. 15.00 uur in het Woudagemaal, Gemaalweg 1, Lemmer.

Na de formele agendapunten, zoals herbenoeming bestuursleden, de jaarrekening, het jaarverslag 2019 en de begroting en jaarplan 2020, besteden we bijzondere aandacht aan de gevolgen van de energietransitie en de regionale energiestrategieën voor het IJsselmeergebied.

Het laatste deel van deze middag, vanaf 15.15 uur, biedt het bestuur de aanwezige leden een excursie aan door het Woudagemaal, wereldwijd het grootste nog werkende stoomgemaal. Het gemaal is erkend door UNESCO als Werelderfgoed.


We vragen u, in verband met de catering, om u even aan te melden via info@ijsselmeervereniging.nl
a) voor deze ledenvergadering
b) u ook aan de excursie zult deelnemen.

>>>> Onder aan deze pagina kunt u de stukken voor de vergadering downloaden!


AGENDA FORMELE DEEL (13.00 – 13.45 uur)

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Verslag van de ALV van 30 maart 2019
 4. Bestuurssamenstelling
  Voorstel tot herbenoeming van Auke Wouda (penningmeester) en Soemini
  Kasanmoentalib (secretaris). Zij hebben beiden verklaard een herbenoeming te willen aanvaarden. Voor beiden is het statutair de laatste termijn.
 5. Jaarrekening 2019 en begroting 2020
  De jaarrekening 2019 en de begroting 2020 zijn ter vaststelling op de website opgenomen. De kascommissie (Jos Teeuwisse en Nico Papineau Salm) zal ter vergadering advies uit brengen over de jaarrekening 2019.
  Voor de controle van de jaarrekening 2020 zal een kascommissie moeten worden benoemd. Het bestuur stelt voor om de huidige leden van de kascommissie opnieuw te benoemen.
 6. Jaarverslag 2019 en jaarplan 2020
  Het jaarverslag 2019 en het jaarplan 2020 zijn ter vaststelling op de website opgenomen.
 7. Rondvraag en sluiting

PRESENTATIE EN DISCUSSIE: 14.00 – 15.00 uur

Energietransitie in het IJsselmeergebied: Inleiding wat is de stand van zaken met betrekking tot de Regionale energie strategieën (RES) Noord-Holland Noord, Noord-Holland Zuid, Flevoland en Fryslân.
Handreiking Landschapskwaliteit (landschappen/cultuurhistorie/ecologie): een spreker wordt nog uitgenodigd.

RONDLEIDING ir. D.F. WOUDAGEMAAL: 15.15 – 16.45 uur

Het Woudagemaal is per openbaar vervoer te bereiken vanaf station Heerenveen (Qliner 324, overstappen in Lemmer op bus 47 naar Balk) of vanaf Sneek (bus 47 naar Lemmer). In beide gevallen uitstappen halte ir. D.F. Woudagemaal.

Bij het Woudagemaal (adres: Gemaalweg 1a, 8531 PS LEMMER) is voldoende parkeerruimte. Voor mensen die niet zo goed ter been zijn: er rijdt een elektrische shuttle van het parkeerterrein naar het bezoekerscentrum.

De stukken voor de vergadering kunt u onderstaand downloaden:

Agenda ALV IJsselmeervereniging 2020 (173 kB .pdf)
Agendapunt 3 Concept Verslag ALV IJsselmeervereniging 2019 (177 kB .pdf)
Agendapunt 5 Jaarrekening 2019 en begroting 2020 IJsselmeervereniging (189 kB .pdf)
Agendapunt 6 Jaarverslag 2019 en jaarplan 2020 IJsselmeervereniging (1323 kB .pdf)