Zienswijze Galgeriet Monnickendam

Beschermd stadsgezicht Monnickendam verder aangetast

De gemeente Waterland, waar Monnickendam deel van uitmaakt, heeft plannen om het Galgeriet, een verwaarloosd bedrijventerrein aan de waterzijde van Monnickendam opnieuw in te richten. Het Galgeriet ligt geheel buitendijks in de haven van Monnickendam en grenst direct aan het Natura2000 gebied van de Gouwzee beschermd door de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. Die inrichting is nodig, maar de manier waarop de gemeente dit wil gaan doen bederft de landschappelijke kwaliteit, vanuit de Gouwzee gezien het – sinds 1970 door het Rijk aangewezen beschermde – stadsgezicht. Er komen flats die tot wel 30 of 40 meter boven het water uit kunnen steken.

Er is bij deze plannen te weinig rekening gehouden met de negatieve effecten op de natuur, zoals voor de diverse eendensoorten en de ontelbare futen die gebruik maken van de oevers om te broeden. Dit deel van de Gouwzee is nota bene landelijk befaamd vanwege de futen. Wat dit plan betekent voor het Natura 2000-gebied Markermeer, waar de Gouwzee een onderdeel van is, is onvoldoende onderzocht. Ook watertechnisch zijn er problemen.
Groot probleem is ook het gebrek aan oplossingen voor het sterk toenemende verkeer als gevolg van deze plannen met alle nadelen voor de omgeving van de historische stad.

Monnickendam met uiteinde Galgeriet en uitzicht Gouwzee


Voor deze plannen heeft de gemeente Waterland een ontwerp bestemmingsplan, ze noemen het zelf een omgevingsplan, ter inzage gelegd waartegen de IJsselmeervereniging een zienswijze heeft ingebracht. Ook de middenstand en omwonenden maken bezwaar tegen dit plan.

Download hier de zienswijze van de IJsselmeervereniging