Versterking Houtribdijk definitief gegund aan combinatie Boskalis en Van Oord

Op 22 maart j.l. maakte Rijkswaterstaat bekend dat zij de opdracht voor het versterken van de Houtribdijk zal geven aan de combinatie Boskalis en Van Oord. Dezelfde combinatie die optreedt bij de versterkingsplannen voor de Markermeerdijk tussen Hoorn en Durgerdam. Het versterkingsplan omvat een stenen en asfalt versterking tussen Lelystad en Trintelhaven en een versterking met zandige vooroevers tussen Trintelhaven en Enkhuizen. Rijkswaterstaat en de aannemers hebben hoge verwachtingen van de natuur effecten van de zand-vooroevers, die dichtbij de ook in aanleg zijnde Marker Wadden aan de zuidkant van de dijk komen.

Kans gemist?
In de berichtgeving over de noodzaak van versterking van de Houtribdijk wordt weer duidelijk gemaakt dat het bij deze dijk om “primaire waterkering” gaat, die in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma nu niet meer aan de eisen voldoet. En dat voor een dam die pas in 1975 werd gesloten en sindsdien een heel negatieve invloed heeft op de natuur en waterkwaliteit van het Markermeer (dat hierdoor ontstond). Het nu uit te voeren versterkingsplan is een uitgelezen kans om echt aan natuurherstel iets te doen door veilige openingen in de dijk te maken. Daarin is nu jammer genoeg niet voorzien. De nieuw aan te leggen verblijfsgebieden voor vogels zonder ook voor voedselrijk water te zorgen zijn dus niet de oplossing die we zoeken voor de natuur in het Markermeer.

Nieuwsbericht Rijkswaterstaat

Gepubliceerd op: 22 maart 2017- Laatste update: 22 maart 2017 17:24 uur

Rijkswaterstaat heeft de versterking van de Houtribdijk definitief gegund aan Boskalis en Van Oord. Onder de naam ‘Combinatie Houtribdijk’ starten zij na de zomervakantie met de werkzaamheden.

De dijk wordt deels traditioneel versterkt met steen en deels met zand. Dit biedt ook kansen voor natuurontwikkeling. In 2020 moet de versterking gereed zijn.Met het Design & Construct-contract (uitgevoerd volgens de Best Value-aanpak) is een aanneemsom van 90 miljoen euro gemoeid. Eind vorig jaar werd het contract voorlopig gegund aan de combinatie. De afgelopen periode hebben Combinatie Houtribdijk en Rijkswaterstaat benut om de aanbieding van de combinatie voor de dijkversterking te onderbouwen en te toetsen. De komende maanden bereiden de partijen de werkzaamheden verder voor. De directies van Boskalis en Van Oord zijn uiteraard blij met het resultaat van de gunningsprocedure. Hendrik Postma (directeur Boskalis Nederland) en Ronald Schinagl (directeur Van Oord Nederland): ‘We konden aantonen dat we beschikken over de juiste ervaring en slagkracht om de Houtribdijk tijdig en goed te verstevigen, met oog voor de belangen van de omgeving tijdens de uitvoering.’

Versterking
De Houtribdijk, tussen Enkhuizen en Lelystad, beschermt alle provincies om het IJsselmeer en Markermeer tegen hoogwater. De dijk zorgt er onder meer voor dat golven op het IJsselmeer bij storm niet te hoog kunnen worden. Bij toetsing is gebleken dat er verbeteringen nodig zijn om het achterland ook op lange termijn veilig te houden. Rijkswaterstaat versterkt daarom de Houtribdijk over een lengte van circa 25 km.

Steen en zand
Het deel tussen Flevoland en Trintelhaven (ongeveer halverwege de dijk) krijgt een traditionele versterking van steen. Het deel tussen Trintelhaven en Noord-Holland krijgt versterking in de vorm van zeer geleidelijk aflopende zandoevers van tientallen meters breed. Het zand vangt de golven op en voorkomt zo dat het water schade toebrengt aan de dijk. Dit is nog niet eerder op deze schaal toegepast in een groot binnenwater.

Natuur toevoegen
Directeur-generaal Jan Hendrik Dronkers: ‘Met dit project zorgen we op een bijzondere manier voor een veiliger achterland. De zanderige versterking is even veilig als een traditionele versterking, maar we voegen ook mogelijkheden voor natuur toe.’ Bij Trintelhaven ontwikkelt Rijkswaterstaat zogenoemde luwtegebieden, bestaande uit kleine zandplaten en ondiep water (zie impressie, bron: Royal Haskoning DHV). Hiermee wordt aangesloten op de aanleg van de Marker Wadden, even verderop, die een impuls geven aan de waterkwaliteit van het Markermeer.

Samen werken aan een veiliger Nederland
De versterking van de Houtribdijk is onderdeel van het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma. Dit is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de waterschappen en onderdeel van het Deltaprogramma. Omdat Nederland een ramp voor wil zijn, hanteren we strenge veiligheidsnormen voor onze dijken. Hierdoor staan het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2) de komende jaren aan de lat voor een van de grootste dijkversterkingsoperaties ooit. In het kader van beide programma’s wordt tot aan 2028 meer dan 1100 km aan dijken en 256 sluizen en gemalen aangepakt. Verspreid over 300 projecten in heel Nederland, langs de kust, de grote rivieren en meren. Het totale budget hiervoor tot aan 2028 is voor HWBP en HWBP-2 samen ongeveer 7,2 miljard euro, waarvan 1,9 miljard euro reeds is uitgegeven.