Geen woud van windturbines in het IJsselmeer!

Maakt u ook bezwaar tegen de komst van Windpark Fryslan in het IJsselmeer?

Nadat onlangs de eerste beoordeling van de Milieu Effect Rapportage voor het Windpark Friesland kritisch uitviel over de potentiele schade aan de vogelstand, is nu het Ontwerp Inpassingsplan voor dit beoogde windpark op 4 maart j.l. gepubliceerd. Na deze publicatie kunnen gedurende 6 weken (tot en met 14 april a.s.) Zienswijzen worden ingediend, waarin bezwaren tegen de plannen naar voren kunnen worden gebracht. Daarmee start de vergunningenprocedure voor dit onzalige plan

Wilt u ook bezwaar maken dan is dat mogelijk door ook een zienswijze in te dienen. U kunt hiervoor gebruik maken van de bijlage bij dit bericht, waarin een zienswijze op hoofdlijnen is opgenomen waaraan u uw specifieke eigen bezwaar kunt toevoegen. U dient dit dan wel uiterlijk 14 april a.s. te doen!

Het windpark Fryslan is een plan om een zeer groot aantal (89) windmolens in het Friese gedeelte van het IJsselmeer te bouwen. Daarmee wil de provincie Friesland haar rijksopdracht om voldoende windmolens te bouwen realiseren zonder in de provincie zelf op te veel bezwaren te stuiten. De provincie projecteert daarmee het overgrote deel van haar taakstelling in het Natura 2000 gebied IJsselmeer. Er is de laatste tijd veel geschaafd aan het plan om zoveel mogelijk bezwaren weg te nemen. Zo zullen de wieken minimaal 50 meter hoog draaien en zijn de turbines zoveel mogelijk bij elkaar op een afgerond gebied geprojecteerd, bij Breezanddijk. Uit de voorlopige Milieu Effect Rapportage komt echter al naar voren dat de bouw van deze “energiecentrale” midden in het IJsselmeer en Waddengebied, grote risico’s inhoud voor de vaste vogelstand en de vele trekvogels die hier rusten en foerageren

Samen met een groot aantal partners zal de IJsselmeervereniging in een zienswijze pleiten voor een andere oplossing dan dit park, omdat het grote schade toe zal brengen aan onder- en bovenwater natuur. Vooral de optelsom van windturbineplannen in en rond het IJsselmeergebied geven een zeer zorgelijk beeld. De unieke landschappelijke schoonheid van het IJsselmeergebied, met zijn bijzondere vergezichten en wijde horizonten, worden met name door het windpark Friesland sterk beschadigd.

Uw zienswijze kunt u digitaal indienen op deze site http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/windpark-fryslân

Financiële steun: U kunt deze zienswijze ook steunen met een gift, want dat is hard nodig om een deskundige en gezaghebbende “second opinion” te laten maken die onze bezwaren ondersteunt. U kunt uw gift overmaken naar IBAN: NL57 RABO 0138 365 164 t.n.v. IJsselmeervereniging o.v.v. Windpark Fryslan. Als u hierbij uw email adres vermeldt houden we u op de hoogte van onze vorderingen.

De IJsselmeervereniging is een warm voorstander van verduurzaming van onze energievoorziening, want dat is noodzakelijk voor binnen proporties houden van de klimaatgevolgen. Wij pleiten daarom voor het volgen van de aantoonbaar aanwezige alternatieven zoals het plan van “Fryslan for de Wyn”, plaatsing op zee, meer toepassing van zonne-energie en grootschalige aanpak van energiebesparing.

Mopper niet verder over windturbines, maar dien ook een zienswijze in of steun de IJsselmeervereniging en haar partners door overmaking van een gift.

Download de concept zienswijze hier