Natuur- en milieuorganisaties maken contra-expertise over Windturbines in het IJsselmeer

Veel mensen en organisaties hebben een zienswijze ingediend als reactie op de publicatie van het Inpassingsplan voor het Windpark Fryslan. De IJsselmeervereniging heeft een uitgebreide zienswijze ingediend en concludeert daar in ondermeer, dat de schade aan de natuur en het landschap zo onoverkomelijk is, dat dit park op deze plek niet tot stand mag komen.

De zienswijze van de IJsselmeervereniging is voorbereid in samenwerking met verschillende natuur- en milieuorganisaties, zoals It Fryske Gea, Natuurmonumenten, Vogelbescherming en de Waddenvereniging. De hele zienswijze is als bijlage toegevoegd en kunt u hier downloaden.

Het ministerie van Economische Zaken zal enkele maanden nodig hebben om een antwoordnota te maken en het definitieve inpassingsplan vast te stellen er van uitgaande, dat de minister hier mee door wil gaan.

Daarna is het voor belanghebbenden, zoals de IJsselmeervereniging mogelijk om in beroep te gaan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De gezamenlijke natuur- en milieuorganisaties bereiden zich al voor op deze procedure door een gerenommeerd adviesbureau een contra-expertise te laten opstellen over de effecten op de natuur, in het bijzonder Natura 2000. Immers, zowel het IJsselmeer als de Waddenzee zijn Natura 2000-gebieden.

Het is nog steeds mogelijk om ons te ondersteunen om een goede contra-expertise te laten maken door een gift aan de IJsselmeervereniging op rekening NL57 RABO 0138365164 t.n.v. IJsselmeervereniging (vermeldt u wel even ‘Windpark Fryslan’ bij uw bijdrage).