Uitslag van de ledenraadpleging over de financiële toekomst van de IJsselmeervereniging

Een grote meerderheid koos voor optie drie: ga overleggen over een lagere bijdrage aan stichting Het Blauwe Hart en blijf actief in het samenwerkingsverband.

Naar aanleiding van deze uitspraak en een verwacht negatief exploitatiesaldo voor het jaar 2015, besloot het bestuur om in haar concept begroting 2016 vooralsnog de Blauwe Hart bijdrage van € 15000,- te verlagen naar € 10.000,- en om ook in de budgetten voor communicatie en bestuurskosten € 3000,- te bezuinigen. Op een begroting van € 25.000,- vond het bestuur een bijdrage van € 15.000,- aan stichting Het Blauwe Hart echt te hoog. Meegewogen werd dat de IJsselmeervereniging als het gaat om vrijwilligerswerk al de grootste bijdrage levert.

Gezien het enorme verschil in financiële omvang met de overige Blauwe Hart partners pleit de IJsselmeervereniging voor een bijzondere positie bij de contributies. Met de genoemde bezuinigingen zou de vereniging weer een enigszins gezonde exploitatie moeten krijgen. Als er sprake is van meevallende contributie inkomsten bij de IJsselmeervereniging dan zou de bijdrage aan het Blauwe Hart heroverwogen kunnen worden.

Daarnaast start het bestuur een actie onder de leden om “slim schenken” (schenken met belasting voordeel) mogelijk te maken. Ook wordt een crowdfunding georganiseerd om de extra kosten van het juridisch verweer tegen de komst van windmolenparken in het IJsselmeer mogelijk te maken. Een schenking van de Stichting Muider Hardzeildagen voor een onderwijsproject blijft op de balans beschikbaar voor dit inmiddels in uitvoering gebrachte project. Over al deze zaken zullen de leden én stichting het Blauwe Hart binnenkort nader worden geïnformeerd. De nieuwe begroting wordt op de ledenvergadering begin 2016 besproken en aldaar vastgesteld door de leden.


Uitslag ledenraadpleging (zoals geteld en vastgesteld ten behoeve van de bestuursvergaderingvan 23 november 2016 door Barbara van Beijma)

In september 2015 is er een ledenraadpleging gehouden over de financiële situatie van de IJsselmeer vereniging,

Door het teruglopen van het aantal leden is die zo slecht geworden dat er maatregelen genomen moeten worden. Het bestuur staat voor het dilemma of volledig partner binnen de stichting Het Blauwe Hart te blijven, of volledig te blijven inzetten op communicatie door middel van het tijdschrift IJsselmeerberichten.

In het laatste nummer van dat tijdschrift van 2015 zijn drie keuzes voorgelegd aan de leden:

  1. De Vereniging moet prioriteit geven aan een volwaardig lidmaatschap van Het Blauwe Hart ook al betekent dit dat er minder budget beschikbaar is voor eigen communicatie uitingen.
  2. De Vereniging moet prioriteit geven aan het behoud van de eigen identiteit en dus vol blijven inzetten op communicatie ook al betekent dit dat we de bijdrage aan Het Blauwe Hart moeten verlagen.
  3. De Vereniging moet in gesprek gaan met de partners in Het Blauwe Hart om te bepleiten dat de IJsselmeervereniging haar rol in het samenwerkingsverband het best kan blijven spelen vanuit een eigen herkenbare identiteit, maar dat haar financiële bijdrage gebaseerd moet zijn op de ruimte in de jaarbegroting van de vereniging.

In totaal zijn er 166 formulieren teruggekomen. 56 per post en de rest via een formulier op de website.

Er was een duidelijke meerderheid voor keuze 3. 115 leden vonden dat het bestuur eerst in gesprek moet met de partners in Het Blauwe Hart over een aanpassing van de financiële bijdrage gebaseerd op de ruimte in de jaarbegroting. 29 Leden kozen voor prioriteit voor een volwaardig lidmaatschap van Het Blauwe Hart en 22 leden gaf prioriteit aan het behoud van de eigen identiteit door vol te blijven inzetten op communicatie.

Bij de keuze voor optie 3 benadrukten veel leden wel dat het ontzettend van belang is om het eigen geluid van de vereniging niet te laten ondersneeuwen. Het is misschien een idee om de vereniging om te vormen tot een stichting, zoals de stichting Noordzee. Ook een fusie met de Waddenvereniging werd gesuggereerd.

Enkele leden hebben ook nadere suggesties gedaan, die onder te verdelen zijn in enerzijds aanbevelingen om meer geld binnen te krijgen en anderzijds mogelijkheden om te bezuinigen.

Meer geld zou de vereniging kunnen krijgen door meer leden te werven. Vooral ledenwerving onder bootbezitters in jachthavens rond het IJsselmeer wordt regelmatig genoemd. Of via de vereniging van Toerzeilers.

Ook zijn enkele leden bereid een hogere contributie te betalen. Een enkeling gaat dat onmiddellijk doen!

Bezuinigingen zijn volgens enkele leden mogelijk door het tijdschrift minder vaak te laten verschijnen of voortaan digitaal te verspreiden. Een enkeling is bang dat dat oudere leden zal afschrikken, maar een paar oudere leden zeggen juist dat zij het blad graag digitaal zouden willen ontvangen.

Ook verwijst iemand naar de werkwijze van een andere vereniging. Daar kunnen de leden kiezen tussen een papieren of een digitaal tijdschrift en post. Daarbij zou dan ook een variabele contributie horen. Je betaalt meer als je kiest voor post en minder als je kiest voor digitale communicatie.

Tenslotte wordt ook gepleit voor een eenmalige actie met iets speciaals als een kunstwerk