Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

De IJsselmeervereniging en de Kernwaarden van het IJsselmeergebied
Openheid, rust, het weidse landschap, natuur, vogels, vissen, cultuurhistorie, recreatie, visserij, zoetwater, waterbekken zijn belangrijke waarden.       Het natte hart van Nederland, uniek en het behouden waard Het IJsselmeer is een uniek zoetwater gebied, hét natte hart Nederland en een groot open landschap. Het is als Natura 2000 gebied het leefgebied van ontelbare vissen, vogels en planten. Vanaf de dijken rondom het IJsselmeer kan iedereen genieten van het weidse uitzicht en de historische stadsgezichten. Bij talloze kleine strandjes is het uitstekend zwemmen in de zomer. Daarnaast is het een buitengewoon watersportgebied, waar alle soorten watersportliefhebbers uit de voeten kunnen. Wie zijn wij? Het IJsselmeer is kwetsbaar en voortdurend zijn er aanslagen op de kwaliteit van het gebied. De IJsselmeervereniging waakt over het gebied en trekt aan de bel als het fout gaat. In de vereniging zijn mensen als vrijwilliger actief, die willen dat het IJsselmeer op verantwoorde wijze wordt beheerd en dat alle unieke waarden worden behouden. “Gebruik mag, maar verbruik niet” is het motto. Hoever strekt onze zorg? Het IJsselmeer omvat het IJmeer, de Gouwzee, het Markermeer, de Randmeren en het “kleine” IJsselmeer, tezamen 1840 vierkante kilometer groot. Ook de oevers, die onverbrekelijk verbonden zijn met maritieme en handelsgeschiedenis van dit grote open water, rekenen we tot het IJsselmeer. Wat willen wij? De IJsselmeervereniging wil dat er bij nieuwe plannen in en rond het IJsselmeer rekening wordt gehouden met de waarden van het IJsselmeer. Een groot open zoetwatermeer en multifunctioneel gebruik staat voorop. De vereniging wil niet dat dit gebied wordt volgebouwd met allerlei grote of kleine eilanden. De grootste bedreiging In de bijna 40 jaar van het bestaan van de vereniging was de aanleg van de Markerwaard de grootste bedreiging. Nu zijn dit de vele buitendijkse plannen van vele gemeenten in het IJsselmeergebied en mogelijk ook de plannen van de commissie Veerman, die in haar Nationaal Waterplan voor onnatuurlijke peilverhogingen en peilverschillen pleit. Tot voor kort was een ieder er van overtuigd dat behoud van een open Markermeer als zoetwaterbekken en waterberging noodzakelijk is. Zeker gezien de verwachte zeespiegelstijging, de verhoogde waterafvoer door de rivieren en de bodemdaling. Nu echter biedt het rapport Veerman ruimte aan de buitendijkse bouw- aspiraties van alle gemeenten rondom het Markermeer. Geen woud van windturbines De IJsselmeervereniging is een warm voorstander van natuurstroom, ook als die is opgewekt door wind, maar een woud aan windturbines langs de kusten van het IJsselmeergebied bederft de rust en de weidsheid en brengt grote schade toe aan vogels en vissen. Een groter geheel: Het Blauwe Hart De IJsselmeervereniging werkt nauw samen met zes andere organisaties die rondom het IJsselmeer actief zijn: het Landschap Noord-Holland, de Waddenvereniging, It Fryske Gea, het Flevo Landschap, Sportvisserij Nederland en Natuurmonumenten. Samen vormen zij in 2005 de stichting Het Blauwe Hart. Dit sterke samenwerkingsverband is inmiddels zeer succesvol gebleken in het bundelen van kennis en initiatieven gericht op het behoud van de natuurlijke en landschappelijke waarden van het IJsselmeergebied.  Natuurlijk en toekomstgericht beheer Hoe moet het verder met het IJsselmeergebied nu we weten van zeespiegelstijging en bevolkingskrimp in Nederland? Als we nu een beslissing zouden moeten nemen over de afsluiting van de Zuiderzee dan zouden we kiezen voor een waterkering die alleen dichtgaat bij storm. Daarbij zou behoud van beperkte getijden-dynamiek en een gezond en veilig zoet/zout milieu doorslaggevend geweest zijn. Voor de IJsselmeervereniging en haar partners in de stichting Het Blauwe Hart staat een zorgvuldig en natuurlijk beheer centraal en is behoud van het grote open water met een robuuste ecologische verbinding tussen IJsselmeer, Markermeer en Waddenzee nu het motto. Natuurlijk is daarbij ruimte voor nieuwe ontwikkelingen, recreatie en verantwoorde visserij. Uw hulp is nodig! De laatste jaren nemen de bedreigingen van openheid, natuurwaarden en historische landschappen rondom het IJsselmeer en Markermeer weer toe:   De uitvoering van de plannen voor IJburg 2 staan nog steeds op de agenda, naast steeds weer opkomende plannen van vele andere gemeenten rond het IJsselmeer en Markermeer. De plannen voor de bouw van een grote windmolenparken in en om het IJsselmeergebied. Plannen van diverse gemeenten voor bedrijfsterreinen en woningbouwprojecten. In al deze dossiers is de IJsselmeervereniging veelal samen met de Blauwe Hart partners actief met acties, procedures en ondersteuning van initiatieven van locale actievoerders. De IJsselmeervereniging is een echte vrijwilligers organisatie en is geheel afhankelijk van het werk en de bijdragen van haar leden. Ze ontvangt geen subsidie.