Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

Het IJsselmeergebied: watervogels

De watervogels van het IJsselmeergebied. Zijn Natura 2000 beschermingsstatus ontleent het IJsselmeergebied vooral aan haar internationale betekenis als rust, foerageer en overwinteringsgebied voor trekvogels. Voor veel trekvogels is het grote voedselrijke zoetwaterbekken een ideaal gebied om reis van en naar het subarctisch gebied te onderbreken. Ook is het IJsselmeergebied het vaste winterverblijf van grote groepen watervogels geworden. Ook in de zomer en broedperiode in het voorjaar zijn er grote groepen watervogels. Zij baseren allen hun verblijf op het aanwezige voedsel en wisselingen in het aanwezige voedsel hebben direct gevolgen voor de diverse populaties. Daar zijn de afgelopen jaren zorgen over. In het bijgaande artikel van Mennobart van Eerden worden de oorzaken daarvan verkend en ook conclusies getrokken voor het natuurontwikkelingsbeleid dat voor het IJsselmeergebied zou moeten gelden: Dr. Mennobart van Eerden; Watervogels in het IJsselmeergebied: de top van een wankele piramide; De Levende Natuur; sept. 2001
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken